Affärsmodell för delad laddinfrastruktur mellan privatpersoner En studie om delning av privata laddstationer på den svenska marknaden

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Bergström, Amanda
Björklund, Ossian
Carlsson, Emanuel
Crona, Philip
De Rosa, Oliver
Mühlow, Märta
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Elbilar blir allt vanligare på vägarna och på hushållens uppfarter. Det är tydligt att elektrifieringen har fått momentum vad gäller nyförsäljning av personbilar och denna trend förväntas fortsätta. Ett problem som identifierats är att tillhörande laddningsinfrastruktur inte har expanderat i samma takt vilket kan bli ett problem när samhället ska kunna övergå till en elektrisk fordonsflotta på ett smidigt sätt. Rapportens syfte är att undersöka potentialen av en affärsmodell som erbjuder delning av privat laddinfrastruktur. Faktorer som främjar eller hindrar delning samt vilka möjligheter och utmaningar som finns inom området har identifierats. Projektets avsikt var att resultera i förslag på hur delning av laddinfrastruktur kan öka och förbättras i framtiden med hjälp av delningsekonomins principer, inklusive identifiering av lämpliga affärsmodeller för en hållbar implementering. Som teoretiskt ramverk har Business Model Canvas använts för att utnyttja vedertagen struktur kring affärsmodeller och artiklar inom delningsekonomi används för att ge läsaren en förståelse kring möjligheter och hinder. Dessutom utfördes en genomgående utredning av hur teknikens förutsättningar ser ut för implementering av en affärsmodell för delad laddinfrastruktur. Metoden för arbetet inkluderade litteratursökning, semistrukturerade och strukturerade intervjuer med såväl områdesexperter som privatpersoner. Resultaten av undersökningen omfattade tre distinkta affärsmodeller med varierande tekniska krav och förutsättningar, samt olika grader av digitalisering och automatisering. Genom att precisera förutsättningar och antaganden om dessa modellers karakteristiska egenskaper, har deras påverkan av delningsekonomin och marknadseffekterna, inklusive utbud och efterfrågan, kvantifierats i en ekonomisk kalkyl för varje enskild modell. De tre affärsmodellerna ställdes sedan mot varandra utifrån framtagna kalkyler tillsammans med de motiv och barriärer för deltagande inom delningsekonomi som ansågs relevanta för de olika modellerna. I slutsatsen besvarades problemformuleringens tre frågor. Det visades att IT-lösningar till en plattform existerar, vilket möjliggör en fungerande affärsmodell. Beroende på de tre förslagna affärsmodellerna kommer tekniken bidra med olika fördelar och nackdelar. Delningsekonomi kan användas som ett verktyg för att utöka utbudet och utnyttjandegraden av laddpunkter. Det har identifierats tre tydliga motiv: ekonomiska incitament, hållbarhet och ökad tillgänglighet, samt fyra tydliga barriärer: förväntad/upplevd ansträngning, tillit och förtroende, flexibilitet och processrisk. Utifrån ovannämda motiv och barriärer, bestämdes de egenskaper en affärsmodell behöver inneha. Detta resulterade i att projektets mest tekniskt sofistikerade, Affärsmodell 1, ansågs mest kvalificerad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
delningsekonomi , affärsmodell , laddinfrastruktur , elbilar , delningsplattform
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index