Användning av Building Information Model hos Yrkesarbetare och Tjänstemän på Anläggningsprojekt - En studie om åsikter och attityder hos Projekt E05 Korsvägen angående BIM

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Holmén, Vilma
Nordenmalm, Emelie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Building Information Model (BIM) implementeringen har blivit långdragen och är inte etablerad inom anläggning (Krantz, 2012). Syftet med denna undersökning är att utreda hur stort intresset är för att BIM ska implementeras inom anläggning. Frågeställningarna rör om åsikter och attityder påverkar implementeringen av BIM samt ifall det skiljer sig mellan yrkesrollerna. Metoden var en fallstudiedesign av Västlänken projektet E05 Korsvägen i samarbete med NCC, med en flermetodsstrategi. Det genomfördes en enkät som bestod av 17 påståenden. Den besvarades av 18 personer och var underlag för intervjufrågorna. Det hölls 12 semistrukturerade intervjuer med individer från olika yrkeskategorier. Resultatet från undersökningen visar att respondenterna uppfattar ett behov av att få en visualisering av projektet. Visualisering kan hjälpa med förståelsen främst för de som arbetar “På projektplats”. Alla respondenterna ansåg även att 2D-ritningar ska användas som komplement till BIM. Det var lättare för respondenterna att använda BIM modellen för att se helheten och sedan byta till en 2D-ritning för att visa en särskild detalj. Många respondenter var självlärda inom BIM, de upplevde dock att de inte hade tillräckligt med kunskap. De flesta respondenterna svarade att de hade fått en ökad förståelse av projektet och hur olika discipliner samverkar av att se 3D-modeller. Den ökade förståelsen skapade upplevelsen att arbetet blev roligare och mer meningsfullt. På synen för framtiden för BIM så var respondenterna överens, de såg alla att BIM skulle bli en integrerad del av byggbranschen. Diskussion av resultat påvisade att en stor fördel med visualiseringen var att det är lättare för arbetsledaren att gå igenom nya arbetsmoment. Med visualiseringen får fler i gruppen en tydligare bild av det som ska göras samt bryter språkbarriärer. För en bra övergång till digitaliserade metoder kan det vara positivt att 2D-ritningar agera i samverkan med 3D modeller, då de har olika fördelar. Fler utbildningsmöjligheter bör erbjudas för att öka kunskapen i projektet. Motivation har en tydlig påverkan på individen enligt Ryan och Deci (2000) eftersom det kan påverka hur arbetet genomförs. Individer som upplever intern motivation för en uppgift genomför generellt denna med högre prestanda än omotiverade individer. Med 3D-modellen kan till exempel en anläggare förstå momentet som genomförs och dess syfte, därmed får anläggaren ett större ägandeskap över sin insats. BIM hjälper alla anställda på projektet att se hur de bidrar till sammanhanget och ger mening till arbetet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
BIM, Building information model, 3D-modell, Anläggning, Åsikter, TAM, Implementering, Motivation
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index