Service, en viktig fråga? Svenska myndigheters service och dess betydelse för svenska rederiers val av flaggstat.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Rundqvist, Wictor
Siegenthaler, Arvid
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det är viktigt med en svensk handelsflotta menar Svensk Sjöfart, för såväl totalförsvaret som för att ge Sverige möjlighet att i internationella sammanhang driva arbete med hållbarhet, miljö och säkerhet framåt. Syftet med denna studie är att belysa värdet för den svenska handelsflottan av en god service från myndigheter gentemot rederier. Den svenska handelsflottan har sedan mitten av 1900-talet minskat och den svenska regeringen har kritiserats för att ha försummat sjöfarten. För att stävja utvecklingen har under 00-talet förmåner och lättnader införts (Lennerfors, Poulsen, & Sjögren, 2012). Under 2018 har antalet svenskflaggade fartyg ökat. Svensk Sjöfart menar att det är ett resultat av en mer sjöfartsvänlig politik som bedrivits under 2010-talet. Bland annat har tonnageskatten införts (Statens offentliga utredningar, 2015), vilket innebär att man kan välja att beskatta nettodräktighet istället för vinst (Lennerfors, Poulsen, & Sjögren, The Two Declines of Swedish Shipping, 2012), dessutom har möjligheten öppnats att delegera inspektioner som tidigare föll på Transportstyrelsen till klassningssällskap (Transportstyrelsen, 2015) . Samtidigt arbetade Transportstyrelsen, i samarbete med branschen, fram inflaggningslotsen ett verktyg för att förenkla processen för rederier som väljer att flagga in fartyg. Ekonomiska faktorer väger tungt vid val av flagg vilket gör det svårt att avgöra precis hur stor påverkan myndigheters service har på flaggval. Intervjuer med informanter från såväl sjöfartsbranschen som Transportstyrelsen pekar emellertid på att service har betydelse. Gemensamt för informanterna från branschen är en upplevelse av att Transportstyrelsens service tidigare haft brister men att deras service numera betraktas som god. Det har dock framkommit skilda åsikter kring skatteverkets och trafikverkets service. Transportstyrelsen anger att de fortlöpande arbetar för att förbättra sin service. Under intervjuerna framstod valet av flaggstat som ett resultat av överväganden gällande såväl sjöfartspolitik, ekonomi och myndigheters service som fartygsspecifika skäl såsom ålder och standard.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
service, myndigheter, rederier, relation, flaggstat
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index