Förslag på en 5s-implementation i takstolsmonteringen på ett fallföretag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Svensson Lirio, Jaime
Oredsson, Simon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna studie utfördes på̊ ett företag som är aktiva inom träindustrin. Fallföretaget har ett organisationsmål att implementera Lean i företaget och vill påbörja implementeringen av Lean genom en 5s-implementation i deras takstolsproduktion. Träindustrin är en växande industri vilket gör att det finns en hög efterfrågan på högkvalitativa och kostnadseffektiva träprodukter i landet, där takstolar i trä är en vanlig konstruktion. Rapportens syfte är att förstå hur 5s kan förbättra fallföretagets takstolsproduktion med avseende på effektivitet, arbetsmiljö och säkerhet, samt ge rekommendationer kring hur 5s ska implementeras. Rapporten avser att studera takstolsproduktionen ur ett monteringsperspektiv där parametrar för effektivitet, arbetsmiljö och säkerhet bestämdes. Effektivitet valdes att representeras som minskning av de 7+1 slöserierna, medan arbetsmiljö och säkerhet representeras som skapandet av en ergonomisk anpassad arbetsplats och minskning av risken för olyckor. För att adressera syftet har en datainsamling gjorts bestående av observationer, intervjuer och granskning av interna dokument på fallföretaget. Utifrån datainsamlingen har en processbeskrivning av takstolsmonteringen samt en analys av processbeskrivningen genomförts. Takstolsmonteringen analyserades utifrån de 5s i en 5s-implementation samt utifrån effektivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Rapporten har resulterat i en kartläggning av hela takstolsprocessen som dokumenterades i form av ett processflödesdiagram. Ett implementeringsförslag har utarbetats som ger förslag på vad som kan göras i varje steg i en 5s-implementation. Rapporten presenterar förberedande steg som bör genomföras innan 5s-implementering påbörjas. Dessa steg syftar till att förbereda montörer och chefer inför implementationen samt skapa en grund för framgångsrika förändringar. Dessa steg involverar i hög grad att kommunicera de kommande förändringarna som följer med 5simplementationen samt att skapa en kultur av öppen delaktighet för alla i takstolsmonteringen. För att uppnå detta rekommenderar vi strategier och metoder som främjar öppen kommunikation och engagemang från alla inblandade parter. 5s-implementationen ger förslag på hur fallföretaget kan genomföra varje steg av 5s, det vill säga sortering, systematisering, städning, standardisering samt säkerställning. Förslagen innefattar moment så som sortera bort onödiga material och verktyg, skapa tydliga och officiella platser för föremål genom systematisering, skapa städrutiner, standardisera genom att dokumentera nya rutiner i takstolsmonteringen och säkerställa att alla s:n genomförs genom checklistor och uppföljningsmöten. Implementeringen förväntas ha möjliga positiva effekter på effektiviteten, såsom minskning av de 7+1 slöserierna, förbättrad arbetsmiljö genom förbättrad ergonomi och ökad säkerhet genom implementering av olycksrutiner.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Lean , prefabrication , 5s-implementation , wood manufacturer , modular wooden houses
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index