Låga bullerskärmar i Göteborgs innerstad: En undersökning för tillämpning av låga bullerskärmar för väg- och spårtrafik vid utemiljöer i Göteborg

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Hyltén, Lukas
Aldén, Moa
Bruhn, Elisabeth
Goncalves, Adam
Muregård, Mårten
Åström, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Buller är ett genomgripande problem och en av de stora miljörelaterade orsakerna till en negativ påverkan av människors hälsa. Exponering av höga ljudnivåer kan medföra inlärningssvårigheter och ökar risken för sömnstörningar som exempelvis kan leda till hjärtinfarkt. Varje år dör omkring 12 000 människor i Europa i förtid till följd av bullerrelaterade hälsoeffekter. Trafikbuller är den bullertypen som stör flest människor per år i Sverige och ungefär 2 miljoner svenskar påverkas av höga bullernivåer. Användning av bullerskärmar kan avsevärt reducera bullernivåerna som alstras från tungt trafikerade vägar. Bullerskärmar kan dock enligt estetiska aspekter vara oöns kade i flera områden. En annan motsättning är att bullerskärmarna kan skymma sikten vilket kan leda till en försämrad trygghet. Ett sätt att undvika dessa negati va synpunkter är användandet av låga bullerskärmar (1 – 1,2 meter höga) som kan anses vara underutnyttjade, speciellt i innerstadsområden. Denna studie har i syfte att undersöka möjligheterna för ökad användning av låga bullerskärmar genom att teoretiskt tillämpa låga bullersskärmar runt Kungsparken i Göteborg. Litteraturstudier har gjorts för att få bakgrundsfakta och flertalet in tervjuer har utförts för att få in fler aspekter om hur buller påverkar människor som befinner sig i Göteborgs innerstadsområden. För att få en referens huruvida Kungs parken är i behov av bullerskärmar har ljudnivåerna mätts på plats och beräkningar enligt beräkningsmodellen Nord2000 har utförts i Matlab. Slutsatsen är att låga bullerskärmar kan reducera ljudnivån med 6,5 – 7,5 dBA och är ett effektivt alternativ utifrån ett akustiskt perspektiv för att reducera höga ljudnivåer som kan förekomma i en innerstad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Låga bullerskärmar, Väg- & spårtrafik, Buller, Ljudteori, Nord2000.
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index