En kostnads-/nyttobedömning av trä-betong-kompositbjälklag i byggnader

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2022
Författare
Johansson, Jesper
Urbath, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under en längre tid har välbeprövade byggmetoder dominerat byggbranschen, därmed har utvecklingen av nya byggtekniker hämmats. Under de senaste decennierna har materialvalen för byggbranschen i Sverige främst varit stål, betong och trä. Dessa material har sina fördelar och nackdelar, därmed används det material som anses ha flest fördelar i den typ av konstruktion som ska byggas. Under senare tid har träkonstruktioner kommit att bli mer populärt då dessa ger konstruktioner lägre klimatavtryck. Trä är dock ett material som har begränsningar med dess hållfasthetsaspekter, så som låg vikt och böjstyvhet vilket leder till problem med nedböjning och vibrationer. För att begränsa ett högt klimatavtryck men samtidigt behålla fördelar som finns hos betongkonstruktioner har det forskats mycket om träbetongkompositbyggelement. Dessa element behåller en stor del av betongens positiva hållfasthetsegenskaper, och samtidigt har ett lägre klimatavtryck då inte lika stor mängd betong behövs som i en ren betongkonstruktion. Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida fördelarna med trä-betongkompositbjälklag är så pass stora att det är gynnsamt för byggbolag att börja använda sig av dessa tekniker, i stället för de klassiska beprövade men klimatsvaga byggteknikerna. De faktorer som kommer att granskas och jämföras är höjd, kostnad, miljöpåverkan och den karakteristiska hållfastheten hos bjälklagen. Resultatet visar att det finns stora fördelar med att använda sig av trä-betongkompositbjälklag. Denna typ av bjälklag är miljövänligare än betongbjälklag samt klarar av längre spännvidder och är lägre än ett KLT-bjälklag. Det visar sig även att trä-betongkompositbjälklaget har en miljöpåverkan som inte är mycket högre än vad ett KLT-bjälklag har, då betong också används i dessa bjälklag för både tyngd och akustiska skäl. Den slutsats som framförs är att samverkanbjälklag har en stor potential att bli ett alternativ till KLT-bjälklag om mer forskning och applicering utförs inom området.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Limträbalk, Hållfasthetsklass, Komposit, Trä-betong kompositgolvsystem, Kostnadskalkyler, LCA, Hållfasthetsberäkningar, NCC, Samverkanbjälklag
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index