Framtagning av appliceringsområden & produkter för tekniken z.trusion®

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Aronsson, Jesper
Berger, Moritz
Cederqvist, Filip
Eriksson, Ylva
Kalentun, Ida
Lilliedahl, Alfred
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Z.trusion® är en ny innovativ tillverkningsmetod framtagen av företaget Reliefed Te chnologies som bygger på den traditionella tillverkningsmetoden extrusion. Z.trusion® är ett tillägg på en befintlig extrusionslina som utvidgar möjligheterna för formgiv ning. Det som z.trusion® innebär är möjligheten att skapa avancerade strukturer och topologier i extruderade profiler i ett enda tillverkningssteg vilket medför ett flertal fördelar. En av de främsta fördelarna är att man kan undvika vidare formgivande produktionssteg efter extrusion vilket kan spara tid, energi, material och pengar. Eftersom detta är en ny tillverkningsmetod är den inte applicerad i större utsträck ning ännu. Därmed har Reliefed Technologies startat detta projekt och gett oss i uppdrag att identifiera och undersöka potentiella områden där z.trusion® kan använ das. Inom projektet finns avgränsningar i form av teknikens begränsningar, fokus på svensk marknad samt att parallellt arbete med företagets interna utvecklingprojekt undviks. Rapporten innefattar den arbetsprocess som använts för att identifiera applicerings områden och ta fram produktförslag som nyttjar tillverkningsmetoden z.trusion®. Den övergripande processen har varit iterativ där efterforskning, idégenerering och sållning har gjorts i flera omgångar för att sedan leda till vidareutveckling. Arbe tet resulterade i flera förslag på appliceringsområden där z.trusion® kan användas. Vidare resulterade arbetet i ett koncept inom byggställningsplattformar, nämligen en ersättningsplatta till ramplattformar. Z.trusion® applicerades för att skapa en greppyta på ovansidan samt fackverksstruktur på undersidan för att minska vikten utan att försämra styvheten väsentligt. Lösningsförlaget till konceptet modellerades i CAD och strukturella egenskaper ut värderades med FEM-analys. Enligt beräkningar kunde fackverksmönstret uppnå en viktminskning på 37% jämfört med en skiva med konstant tvärsnitt. Ytterligare fördelar tillkommer i form av bättre greppyta samt möjlighet att använda materi al med längre livslängd. Vi rekommenderar att företaget fortsätter utvecklingen av byggställningsplattformar genom vidare undersökning av materialval och geometri.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
extrusion, extruding, manufacturing, manufacturing method, product development, z.trusion®, 3D, scaffholding platform
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index