Dagligvaruhandelns omställning till ökad e-handel till följd av coronapandemin

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Allgurén, Amanda
Gullberg, Albin
Haedstad Björnstad, Victoria
Schuster, Simon
Thorell, Sara
Widlöf, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under 2020 fördubblades omsättningen inom e-handeln av dagligvaror, vilket har ett tydligt samband med utbrottet av Covid-19 samma år. Den kraftiga tillväxtökningen inom dagligvaruhandeln har inneburit att aktörer inom den fysiska dagligvaruhandeln behövt anpassa sig. I denna studie kartläggs vilka åtgärder dagligvaruhandlare vidtagit för att möta den ökade efterfrågan inom e-handeln. Därtill ges rekommendationer på hur e-handeln av dagligvaror kan fortsätta utvecklas, samt hur affärsstrategi, företagsstruktur och centraliseringsgrad påverkat tillväxten. Studien är en komparativ fallstudie av kvalitativ karaktär, där två studieobjekt har studerats och en litteraturgenomgång utförts. Litteraturgenomgången har genomförts för att komplettera och underbygga primärdatan som hämtats från studieobjekten, vilka valts till två stora daglivaruaktörer i Sverige. Intervjuer av dessa har gjorts i syfte att kartlägga anpassningar, möjligheter och utmaningar för dagligvaruhandeln. Intervjuresultaten har analyserats tillsammans med informationen från litteraturgenomgången för att komma fram till rekommendationer riktade till stora dagligvaruhandlare i Sverige. Resultaten indikerar att försäljningsvolym är avgörande vid val av strategi relaterad till distribution och plockning. Rekommendationerna är att anskaffa centrallager för e-handel där efterfrågan på e-handel av dagligvaror är hög och utnyttja butiker som lager där efterfrågan är lägre. Vid höga volymer i tätbefolkade områden rekommenderas centrallager med en automatiserad plockningsprocess för att minska personalkostnader. Vid låga volymer rekommenderas butiksplock för att undvika höga investeringskostnader. I glesbefolkade områden rekommenderas upphämtning i butik för att minska logistikkostnader kopplade till last-mile transporter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
dagligvaruhandel , e-handel , centralisering , upphämtning i butik , plockning , distribution , lagerstruktur , leveranssätt , förvaringsskåp , automatisering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index