Videoinspelning för en effektivare produktion En studie om hur videoinspelning kan komplettera analys av produktionsstörningar och dess påverkan på operatörers engagemang

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Gillmor, Olle
Svensson, Louise
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I en snabbt föränderlig värld ställs allt större krav på organisationers produktivitet. Studier påvisar dock att produktionsstörningar utgör ett problem inom tillverkningsindustrin. För att förbättra störningshanteringen syftar projektet DFusion till att sammanfoga data från flera källor i produktionen och utveckla analysverktyg för bättre grundorsaksanalys, förebyggande och hantering av störningarna. I projektet deltar företaget EyeAtProduction med sin produkt Film The Fault, vilken fokuserar på att videosekvenser ska möjliggöra bättre grundorsaksanalyser. Arbetet avser att undersöka hur videoinspelning, framför allt Film The Fault, kan bidra till en effektivare produktion genom dess påverkan på operatörers motivation och engagemang samt komplettering av befintliga arbetssätt för analys av störningar. Vidare avser arbetet att bidra med ökad kunskap till DFusion-projektet och vidareutvecklingen av Film The Fault. För att besvara arbetets frågeställningar har en kvalitativ studie genomförts genom semistrukturerade intervjuer på tre tillverkande företag. Utöver intervjuerna skickades en enkät ut till operatörerna på företagen för att undersöka hur de upplever sitt arbete och hanteringen av produktionsstörningar. Vidare genomfördes en litteraturstudie utifrån tidigare forskning inom ämnet. I både tidigare forskning samt intervjuer framgår det att produktionsstörningar resulterar i utmaningar för tillverkningsindustrin och påverkar bland annat produktionspersonalens arbetsmiljö negativt. Genom studien konstateras det att insamlad data från produktionen är betydelsefull, framför allt vid kroniska störningar som är svåra att identifiera och förstå. Vid dessa har videoinspelning uttryckts utgöra ett bra komplement för att öka förståelsen kring uppkomsten samt effektivare hantering. För operatörers motivation och engagemang kan inga slutsatser dras utan enbart diskuteras utifrån ett teoretiskt perspektiv till följd av bristande antal svar på den utskickade enkäten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktionsstörningar, engagemang, operatörsunderhåll, grundorsaksanalys, videoinspelning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index