Trafiksäkerhet och framkomlighet för barn i stadsmiljö En fallstudie av bostadskvarteret Tändstickan i Göteborg

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
AMADEHGY, NEDA
YILMAZ, SUDE
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I det moderna samhället begränsas barns möjligheter till självständig rörelse och till att utforska sin närmiljö. Utvecklingen av bilismen har orsakat risker för barn och ungdomars hälsa i betydande utsträckning samt bidragit till att minska barnens rörelsefrihet (Gummesson 2005a). Allt färre barn får ta sig till skolan på egen hand och även om detta har minskat riskerna för olyckor har det medfört att den självständiga rörelsefriheten hämmats. Barns rörelsefrihet är starkt förknippat med deras fysiska och psykiska välmående vilket betonar vikten av att planera barnvänliga gator. Vid utformning av barnvänliga gator är en av de viktigaste grunderna trafiksäkerhet och framkomlighet. Barn ska på egen hand kunna ta sig till sina målpunkter utan att det ska innebära olycks- och hälsorisker (Gummesson, 2005a). Detta examensarbete undersöker hur barns möjligheter att röra sig självständigt runt bostadsområdet Tändstickan begränsas i relation till bristande trafiksäkerhet och framkomlighet. Vidare är syftet även att ta fram förslag för hur gaturummen i området kan omdisponeras och hur trafiksäkerheten och framkomligheten kan förbättras. Studien har avgränsats till en fallstudie av bostadsområdet Tändstickan i stadsdelen Krokslätt i Göteborg. Genom ett platsbesök dokumenterades vägarna till de utvalda målpunkterna och förutsättningarna för förbättring analyserades. Vidare utfördes en litteraturstudie för att ge ökad förståelse kring ämnet. Därefter genomfördes intervjuer med sakkunniga för att få förståelse för hur utformningen av barnvänliga gator fungerar i praktiken och för att diskutera vägarna i fallstudieområdet. Studien visar att trafiksäkerheten och framkomligheten i fallstudieområdet till stor del är bristfällig. Det finns däremot utrymme för förbättringar för att öka trafiksäkerhet och framkomligheten längs vägarna. Utifrån litteraturstudien, platsbesöket och intervjuerna togs det fram förbättringsförslag av olika omfång. Bland dessa finns införandet av genomgående gångbana, bilfri zon utanför skolorna och hastighetsreducerande åtgärder. Sammanfattningsvis visar studien att barn inte räknas som en enskild intressegrupp i stadsplaneringen om det inte är i planeringen av miljöer som är särskilt riktade för barn, annars konkurrerar barns behov med biltrafikens framkomlighet. Barns självständiga rörelsefrihet är starkt sammankopplat med trafiksäkerheten i närområdet. Detta betonar vikten av att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för att inte begränsa barns möjlighet till självständig rörelse.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Trafiksäkerhet, framkomlighet, barn, rörelsefrihet, stadsplanering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index