Varför gräver svenskar guld i USA?

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Andersson, Samuel
Andrén, Lucas
Antonsson, Oscar
Edstrand, Henrik
Heurlin, Robert
Sjödin, Karin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Finansiering av startups med venture capital (VC) har traditionellt varit en lokal företeelse, där vissa investerare inte finansierar startups belägna mer än 20 minuter bort från deras kontor. Trots detta ökar andelen internationella VC-investeringar i Sverige såväl som i resten av världen. Eftersom startups söker internationellt VC trots att närhet visat sig vara fördelaktigt bör det finnas motiv som förklarar varför svenska entreprenörer söker finansiering i USA. Studiens huvudsakliga syfte är att kartlägga och analysera de motiv svenska entreprenörer har för att söka venture capital-finansiering i USA. Studien ämnar vidare undersöka vilka skillnader entreprenörer upplever mellan den svenska och den amerikanska VC-marknaden, samt hur väl dessa stämmer överens med tidigare forskning. Slutligen syftar studien till att identifiera eventuella skillnader mellan de startups och entreprenörer som söker finansiering på de olika marknaderna, samt urskilja vilka krav VC-bolag ställer vid investeringstillfället. Den teoretiska referensramen syftar till att ge en förståelse för venture capital som koncept, samt utgöra teoretisk grund för analysen. Referensramen består exempelvis av koncept och teorier relaterade till venture capital, internationalisering av VC, tunna marknader, finansiärers olika funktioner och inverkan av avstånd mellan investerare och startup. Metoden var huvudsakligen kvalitativ. Data samlades in med hjälp av 33 semistrukturerade intervjuer med entreprenörer som fått finansiering från en svensk eller en amerikansk investerare. Därefter bearbetades insamlad data genom nivåkodning, då intervjusvaren först tilldelades kodord varpå dessa sammanfördes i övergripande kategorier. Dessutom genomfördes en enkät i syfte att validera och rangordna identifierade motiv, samt en kvantitativ studie för att klassificera startup-företagen. Studien visade att de främsta motiven svenska entreprenörer har till att söka VC i USA är att positionera sig på den amerikanska marknaden, att det finns mer pengar där och att man kan få tillgång till mer kompetenta VC-aktörer. Dessutom framgår att VC-bolag sällan ställer explicita krav på arbete med hållbar utveckling. För startups är resultatet relevant då det belyser skillnader på de olika VC-marknaderna, vilket kan användas som underlag för beslut om var framtida finansiering ska eftersökas. Dessutom är studien av intresse för såväl politiska beslutsfattare som VC-bolag, då dess resultat kan ge vägledning till hur den svenska VC-marknaden bör utvecklas för att behålla svenska företag inom landets gränser.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
entreprenörskap , hållbara investeringar , internationella investeringar , startups , tunna marknader , VC , venture capital
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index