Grundläggning med materialet trä för stadslinbanan i Göteborg

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Alexandersson, Ida
Andersson, Frida
Björn, Niklas
Bolvede, Nikolina
Wallenbring, Alexander
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det har under många år pågått ett arbete i Göteborg för att ta fram en stadslinbana. Linbanan skulle förbinda två sidor av Göta älv och möjliggöra ett nytt transportsätt för stadens invånare. Arbetet med linbanan har nu avslutats då genomförandet skulle bli för dyrt för staden. Trots detta beslut finns det många tekniska svårigheter vid denna typ av byggnation som är intressanta att undersöka. Framförallt råder det stora utmaningar gällande grundläggning nära Göta älv där byggnationen skulle stått på ett lerlager med mycket stor mäktighet. I detta kandidatarbetet har de geotekniska förutsättningarna för de två planerade tornen närmast Göta älv undersökts. Kandidatarbetet syftade till att ta fram en grundläggningsmetod för dessa torn, både ur ett ekologiskt och tekniskt perspektiv. För att utmana frågan kring hållbarhet valdes tidigt i processen att koncentrera arbetet kring materialet trä och undersöka möjligheten att grundlägga konstruktionen med träpålar. En metod där limträ används som material för tillverkning av pålar har även undersökts. Detta har gjorts eftersom limträ har en högre tyckhållfasthet jämfört med traditionella träpålar. Under arbetets gång jämfördes materialåtgången och koldioxidutsläpp för trä, limträ och betong. Tillverkningen av betong bidrar till mer koldioxidutsläpp än trä, vilket gör materialet trä intressant att undersöka. Resultatet av undersökningen visade att det, utifrån tryckhållfasthet och den geotekniska bärförmågan, hade varit möjligt att använda traditionella träpålar som grundläggningsmetod för de två tornen vid Göta älv. Detta beräknat utifrån de dimensionerande lastvärdena för konstruktionen, materialets dimensionerande bärförmåga samt att en 30 x 40 meter stor bottenplatta används. Det skulle då krävas 502 stycken 22 meter långa träpålar. Används limträ skulle konstruktionen kunna grundläggas med 254 stycken, 27 meter långa limträpålar. Beräkningar visar också att mindre koldioxid släpps ut om grundläggning görs med traditionella träpålar eller limträpålar än om stadslinbanan grundläggs med betongpålar. Detta resultat beror delvis på att trä binder koldioxid under tillväxttiden. Grundläggning med traditionella träpålar bidrar till mindre miljöpåverkan, sett till koldioxidutsläpp, jämfört med limträpålar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
träpålar , koldioxidutsläpp , djup lera , grundläggning , linbana , limträ
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index