Ett steg mot ett lärande hälsosystem inom psykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Ahmed, Russel
Chit, Ibrahim
Civic, Damir
Joelsson, Amy
Nilsson, Josefin
Omarein, Julian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Problem Inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset saknas effektiva metoder för att sammanställa data på ett tydligt sätt. Som en del i arbetet mot ett lärande hälsosystem, LHS, har det tagits fram ett anpassat digitalt verktyg, som benämns pågåendelista. Pågåendelistan är en sammanställd och tabelliknande utdatarapport som syftar till att ge en överblick över en enhets samtliga patienter. Problematik kvarstår kring hur arbetssättet med listan ska se ut efter implementeringen och vad som krävs av listans utformning samt innehåll för att den ska kunna nå önskat genomslag. Syfte Syftet med studien är att utvärdera de behov som finns för att möjliggöra en framgångsrik implementering av en pågåendelista som en del av övergången mot ett LHS. Studien syftar även till att undersöka användarnas upplevelse av pågåendelistan och eventuella faktorer som kan påverka upplevelsen. Teoretiskt ramverk Studien utgår från konceptet LHS som är en modell för hur vården kan använda data för att lära och förbättra. Modellen involverar hur olika områden, där datasammanställningen är en av de viktigaste, kan integreras för att bidra till förbättrad vård. Målet med konceptet är att arbetet inom vården ska effektiviseras och att vårdkvaliteten ska öka. Studier om förändringsarbete inom vården visar på att flera faktorer måste beaktas för att en framgångsrik förändring ska ske. Metod Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning i form av en fallstudiebaserad följeforskning som bygger på en iterativ ansats. Datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade intervjuer på olika enheter tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Pilotenheter intervjuades i form av uppstartsmöten och uppföljningsmöten Expertintervjuer med tidigare användare av en pågåendelista genomfördes. Resultat och implikationer Studien visar att en användning av den nya pågåendelistan kan leda till flera fördelar för medarbetarna, men även för organisationen som helhet. Användningen av pågåendelistan visar att den ger en bättre patientöversikt och effektivisering i nuvarande arbetssätt vilket även bidrar till en tidsvinst. Studien visar även på att implementeringsprocessen av pågåendelistan är viktig för att enheter ska kunna använda sig av listan på ett effektivt sätt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Lärande hälsosystem , LHS , Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Pågåendelista , Psykiatri
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index