Avvikelser från de internationella sjövägsreglerna - Sjökaptensstudenters agerande och resonemang kring andra fartygs handlingar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Gustavsson, Robin
Hafström, Vilhelm
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vid arbete som styrman ombord på ett fartyg är det av stor betydelse att vara förberedd på olika typer av trafiksituationer. En sådan situation där mötande fartyg inte följer de internationella sjövägsreglerna kan i vissa fall innebära stor fara för de inblandade fartygen. I denna rapport deltog sjökaptensstudenter i en simulatorstudie som undersöker olika trafiksituationer i en bryggsimulator vid Chalmers Tekniska Högskola. Scenarierna innehöll trafiksituationer där ett av de inblandade fartygen inte följde de internationella sjövägsreglerna där fartyget höll kurs och fart i en situation där de egentligen skulle hålla undan. Syftet med denna rapport var att undersöka hur sjökaptensstudenter hanterar och resonerar kring dessa fartyg samt vilka konsekvenser detta medför med avseende på sjösäkerhet. Rapporten baserades på hur studenter som läser sjökaptensprogrammet hanterade situationer. Rapporten undersökte endast specifika trafiksituationer där ett urval av de internationella sjövägsreglerna inte efterföljdes, samtliga sjövägsregler undersöktes inte. Resultatet av rapporten visar att inga kollisioner förekom och majoriteten av studenterna följde aktuella sjövägsregler i scenarierna korrekt. Vidare framgick att det trots detta resultat förekom risker med avseende på sjösäkerheten bland annat på grund av att flertalet närsituationer förekom under scenariernas gång och även på grund av att Regel 17 i de internationella sjövägsreglerna öppnar upp för egen tolkning och tillämpning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
sjövägsregler , simulator , sjökaptensstudenter
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index