Reducering av koldioxidutsläpp inom shipping

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Börjesson, Jonathan
Lastro, Tomislav
Samuelsson, Sebastian
Källvik, Filip
Lénberg, Karl
Wirén, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sjöfart har under en längre tid varit betydelsefull för utveckling och ekonomisk framgång, och är en av de mest energieffektiva tillvägagångssätten för transport när det gäller energi per tonkilometer. Däremot har de direkta koldioxidutsläppen från sjötransport ökat i takt med att volymerna av fraktat gods ökat globalt. För att motverka denna trend har både International Maritime Organization (IMO) och den Europeiska kommissionen satt upp olika mål. För att uppnå dessa mål finns det ett flertal olika tekniker och strategier som kan implementeras. Detta arbete syftar därför till att bidra med en lösning till detta miljöproblem genom att kartlägga, utvärdera och jämföra dessa tekniker och strategier som kan användas på sikt inom shippingbranschen. Studien baseras på fem intervjuer, där shippingbolag, deras kunder och en extern aktör till shippingbranschen intervjuats för att samla insikter och perspektiv från olika sorters intressenter. Ur dessa intervjuer konstaterades det att det finns fyra intressenter som har ett större inflytande på arbetet för att minska koldioxidutsläpp; shippingbolag, finansiärer, myndigheter och kunder. Studien baseras även på en litteraturstudie som tillhandahållit fördjupade kunskaper kring tekniker och strategier som kan användas för att minska koldioxidutsläpp i shipping. De tekniker och strategier för reduktion av koldioxidutsläpp som utvärderas i arbetet är slow steaming, färdoptimering, liquefied natural gas, biobränslen, vätgas, carbon capture and storage, elektrifiering och shore side electricity. Dessa tekniker och strategier jämförs och utvärderas sedan utefter tre parametrar: påverkan på koldioxidutsläpp, ekonomisk påverkan samt mognadsgrad. Studien visar att flera tekniker kan och bör kombineras för att ge en så stor reduktion av koldioxidutsläpp som möjligt. Jämförelsen av tekniker och strategier visar att shippingindustrin bör utforska möjligheterna till att implementera biobränslen eller LNG, förslagsvis i kombination med slow steaming och färdoptimering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
shipping , koldioxidutsläpp , intressenter , strategier , tekniker , slow steaming , färdoptimering , liquefied natural gas , biobränslen , vätgas , carbon capture and storage , elektrifiering , shore side electricity
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index