Brokoncept för dubbelspårig järnvägsbro över Backavägen

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Burtcev, Leonid
Karlsson, Albin
Kullander, Gustav
Niemi-Impola, Jack
Sandström, Alexander
Trihn, Chris
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Utifrån Göteborgs vision har beslut tagits gällande järnvägsspåret Bohusbanan som ska utvecklas vidare för att förbättra förbindelsen mellan Hisingen och centrala Göteborg. Beslutet är att utveckla vidare den enkelspåriga järnvägen som finns där idag till en dubbelspårig järnväg. Syftet med rapporten är att ta fram olika koncept för järnvägsbroar utifrån givna förutsättningar och krav. Arbetet inleddes med en litteraturstudie tillsammans med en förstudie av både området och olika brokoncept. För att få en mer utförlig undersökning skapades specialistgrupper inom kandidatgruppen i tre huvudområden: beställare/konstruktion, produktion samt förvaltning/underhåll. Vid nästa skede skapades ett utvärderingsunderlag för att jämföra och vikta brokoncept mot varandra. Detta underlag delades upp i olika urvalsprocesser, där första urvalsprocessen fokuserade på krav gällande: spännvidd, fri höjd, geografiska förutsättningar och tekniska krav. De brokoncept som inte uppfyllde de nämnda kraven uteslöts och resterande broar jämfördes i den andra urvalsprocessen. Där skapades urvalskriterier utifrån specialistgruppernas huvudområden, dessa kriterier viktades mot varandra i en matris för att ge ett underlag för valet av slutgiltigt brokonceptet. Det slutgiltiga brokonceptet är en trågbalkbro i stål med två ändstöd och ett mittstöd. Vidare utformning utfördes av brokonceptet vilket innefattar: överbyggnad, underbyggnad, lager och övergångskonstruktion, produktions- och förvaltningsplan. En preliminär dimensionering utfördes där bron beaktades i brott- och bruksgränstillstånd för kontroll av nedböjning, moment- och tvärkraftkapacitet. Detta brokoncept är framtaget utifrån en begränsad analys och bör utvecklas vidare med mer ingående beräkningar och modeller för att få en fullständig analys.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Bro, järnvägsbro, trågbalkbro, stålbro, preliminär dimensionering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index