En studie om avfallshanteringen i Göteborgs innerstad med fokus på förbättringar Inom Vallgraven

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2015
Författare
He, Daniel
Reyes, Felipe
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det sker i dagsläget en förtätning i Göteborgs innerstad. Detta leder till en ökad population vilket ger större mängder avfall. Med större mängder avfall så uppstår en del problem som bör ses över och finna lämpliga åtgärder till dessa. Målet med detta examensarbete var att ta fram grunden till en åtgärdsplan till Innerstaden Göteborg, som ska hjälpa dem att arbeta med avfall och miljörum på ett mer hållbart sätt. Innerstaden Göteborg är en sammanslutning av butiker och fastighetsägare som ständigt jobbar mot att göra Göteborgs innerstad till en mer attraktiv stadskärna. Eftersom Innerstaden Göteborgs medlemmar främst befinner sig Inom Vallgraven så har arbetet avgränsats till denna stadsdel. Arbetsgången delades upp i tre delar. Inledningsvis gjordes en förstudie för att ta reda på vilka lagar man måste ta hänsyn till och hur avfallshanteringen ser ut idag. Sedan bokades möten med de inblandade aktörerna vilket är avfallsentreprenörerna, kommunen samt fastighetsägarna. De fastighetsägare som man inte hann träffa skickade man en enkät till. Resultaten från dessa möten samt enkätssvaren sammanställdes för att sedan identifiera gemensamma problem bland fastighetsägare. Slutligen analyserades materialet för att finna möjliga lösningar till de identifierade problemen. Man har även under arbetets gång kartlagt de befintliga miljörummen Inom Vallgraven eftersom att en kartläggning på detta inte gjorts tidigare. Detta kan användas av Innerstaden Göteborg som stöd för att skapa en mer hållbar stadskärna. Baserat på dessa resultat sammanställdes en lista på konkreta åtgärder som ett första utkast på en åtgärdsplan. En av lösningarna som studerats är ett mycket lovande koncept som kallas för Avfallsterminaler. Dessa terminaler är större miljörum som placeras i utkanten av innerstaden dit eldrivna fordon levererar innerstadens avfall. Därefter hämtar större sopbilar avfallet från denna terminal och kör det vidare till respektive behandlingsanläggningar. Detta avlastar bland annat mängden tung trafik på innerstadens gator.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan samhällsbyggnadsteknik , Annan samhällsvetenskap , Other Civil Engineering , Other Social Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index