Sjömäns hälsorisker från dieselavgaser - riskbedömning av dieselavgaser ombord på RoPax-fartygs lastdäck

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2012
Författare
Åberg, Jonas
Norén, Magnus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under sommarmånaden juni 2012 fastställde The International Agency for Research on Cancer att dieselavgaser orsakar cancer. Den betydelsefulla bedömningen blev början av denna kartläggande studie. Det här arbetet omfattar en riskbedömning av dieselavgasexponering vid arbete på tre svenskflaggade RoPax-fartygs lastdäck. Syftet var att undersöka de hälsorisker som förekommer i det vardagliga arbetet för däcksbesättningen ombord. Detta uppnåddes med hjälp av litteraturstudier och mätningsresultat med indikatorsubstansen kvävedioxid, vilket kompletterades med en intervju. Resultatet som framkom i riskbedömningen var: - Den genomsnittliga dieselavgasexponeringen uppskattades till 0,2 ppm (parts per million) för de utvalda fartygens lastdäck. Detta kan jämföras med ett nivågränsvärde av 0,75 ppm (parts per million), omräknat till ett arbetspass på 10,6 timmar. - Enligt exponeringsvariationer med fåtal höga värden konstaterades det att arbete på lastdäck möjligtvis kan medföra risker för utveckling av akuta effekter. - Det förekommer en begränsad kunskap om cancerriskerna vid arbete på lastdäck. - Med hjälp av en cancerstudie från gruvor, uppskattades de utvalda RoPax-fartygens lastdäck ha hälften så hög exponeringsnivå av dieselavgaser i förhållande till gruvorna. Sammantaget anses därför däckspersonalen ha en lägre lungcancerrisk jämfört med de berörda gruvarbetarna. Slutsatsen fastställdes till att arbete på RoPax-fartygs lastdäck vid exponering av dieselavgaser medför låga risker för utveckling av akuta symtom och en möjlig ökad risk att utveckla lungcancer. Anledningen är att med befintlig litteratur och erhållna exponeringsmätningar kunde en mer specifik riskökning ej fastställas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Arbetslivsstudier , Transport , Work Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index