Start-ups etablering på industriella marknader för hållbara godstransporter

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Felixson, Ellen
Hult, Mattias
Kasselia, Ninva
Lindberg, Olivia
Lundberg, Håkan
Wallin, Victoria
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Transportsektorn står idag inför en rad utmaningar där det ställs allt mer krav på miljö och hållbara lösningar. Detta är ett globalt problem som väcker uppmärksamhet från många olika aktörer vilket till exempel har resulterat i att tekniska och effektiva lösningar efterfrågas av aktörer inom transportsektorn. I Sverige finns aktörer som har valt att satsa på och investera i denna förändringsprocess där man arbetar mot ett mer hållbart samhälle. FlexiWaggon AB är en sådan aktör vars syfte är att tillverka vagnar som möjliggör intermodala transporter för att skapa ett mer hållbart transportalternativ. Detta startup har under sin utveckling stött på problem att etablera sig på industriella marknader. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur start-ups som utvecklat hållbara innovationer, för transportsektorn, likt FlexiWaggon AB, kan etablera sig på industriella marknader. Det resulterade i att det teoretiska ramverket grundar sig i relevant forskning inom industriella marknader som nätverk, marknadsstrategier, etablering samt strategier för start-ups inom sådana marknader. Metoden i denna uppsats bygger på en tvådelad studie som innehåller en initial del vilken beskriver och skapar förståelse för komplexa industriella marknader för godstransporter i Sverige. Metodens andra del baseras på en fallstudie där potentiella kunder identifieras. Genom djupintervjuer i fallstudien kunde väsentliga data samlas in för studiens ändamål, där fyra olika aktörstyper var den bidragande faktorn. De olika aktörstyperna visade på en gemensam faktor beträffande intermodala transporter, vilket resulterade i att det finns en medvetenhet kring problematiken med hållbarhetslösningar inom deras bransch. Men att det hela grundar sig i tid, flexibilitet och pris. Dock råder det skillnader kring vad detta senare innebär i praktiken för de olika aktörstyperna. Sammanfattningsvis är den ekonomiska faktorn den viktigaste frågan för de olika aktörstyperna, trots att hållbarhet, flexibilitet och tid är viktiga parametrar vid köp av transport. Detta föranleder till att FlexiWaggon AB med tanke på deras position och resurser bör skapa samarbete med infrastrukturägare som Trafikverket för att skapa marknadsintrång på den svenska marknaden. De bör även vara flexibla med att kunna erbjuda eventuella kringtjänster för att sälja sitt kärnerbjudande och stärka sin position på marknaden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
marknadsstrategi , start-ups , industriell marknad , godstransport , intermodal transport , järnväg , rullande motorvägar , hållbara transporter , marknadsintroduktion
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index