Hållbar avloppsvattenrening: Analys av data från Ryaverket i Göteborg

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Axeen, Sofie
Johansson, Lisa
Ljungström, Måns
Stafström, Ylva
Svensson, Linnea
Täuber, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Avloppsvatten från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille renas på avloppsreningsverket Ryaverket, som drivs av Gryaab AB. På reningsverket renas avloppsvattnet från kväve, fosfor, organiska ämnen och suspenderade partiklar. Syftet med denna studie var att undersöka data från år 2019 och 2020 för reningsprocessen på Ryaverket. Erhållen data har analyserats för att identifiera avvikelser från förväntad variation. Utöver det har datan analyserats genom att flödes- och massbalanser för respektive reningssteg ställts upp. Dessa har studerats för att se om inkommande flöden och föroreningsmängder stämmer överens med det som uppmätts ut från processen. Utifrån datan har även hastigheter och kvoter för olika processteg beräknats och jämförts med teoretiskt angivna samband. Dataanalysen syftade även till att se om möjlig optimering av reningssteg kunde identifieras. Erhållen data analyserades genom att variationerna av uppmätta halter och flöden studerades i grafer. För att studera om flödesbalanser för respektive reningssteg gick ihop summerades utgående och inkommande flöden och jämfördes med varandra. För att analysera massbalanser summerades inkommande massflöde av olika ämnen för respektive reningssteg och jämfördes med utgående massflöden. Utifrån den givna datan beräknades även hastigheter och kvoter för olika processer, och med hjälp av en litteraturstudie jämfördes dessa med teoretiskt angivna samband. För att identifiera möjliga optimeringar studerades hur väl kapaciteten för olika processer används, samt hur väl dosering av olika kemikalier och luftning kunde kopplas till erhållen grad av rening. Den genomförda dataanalysen visade på att datan från Ryaverket innehåller avvikelser men att de flesta processers flödesbalanser går ihop. även massbalanserna går överlag ihop, med några undantag. Analysen visade även att överensstämmelse mellan uträknade hastigheter samt kvoter och teoretisk angivna samband kunde påvisas. Analysen visade några möjliga optimeringar av reningsprocessen, som exempelvis att utnyttja kapaciteten ytterligare hos flera processteg, såsom biobäddarna och efternitrifikationen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Avloppsreningsverk , nitrifikation , denitrifikation , sedimentation , flödesbalans , massbalans , COD , BOD , fosforrening
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index