VR och VR-glasögon inom byggbranschen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
BRÄNNSTRÖM, ERIK
LJUSTERÄNG, FANNIE
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggnadsinformations modeller (BIM) och Virtual reality (VR) har haft en revolutionerande effekt inom byggindustrin. Med hjälp av BIM har många moment kunnat effektiviseras och det är nu möjligt att bygga projekt som förut inte ansågs vara möjliga. För drygt ett år sedan påbörjades implementering av VR-glasögon på NCC, ett verktyg som gör Immersive virtual reality (IVR) möjligt. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera VR och VR-glasögon samt undersöka dess potential i framtiden. Vad rapporten försöker besvara är hur kan VR och användandet av VR-glasögon utvecklas vidare inom byggindustrin? Samt vad har hänt inom branschen sedan VR-glasögon kom in i bilden och vilka möjligheter finns? Arbetet grundas på intervjuer av personer inom branschen där samtliga har någon form av anknytning till VR eller användning av VR-glasögon i sitt arbete. Resultatet visar på en mycket positiv effekt av VR. Genom att sätta samman olika discipliners 3D-modeller till en gemensam samordningsmodell blir det möjligt att upptäcka eventuella kollisioner mellan de olika modellerna och på så sätt förhindra problem från att uppstå ute i produktion. VR-glasögon är fortfarande nytt inom branschen och befinner sig i en “testa på” fas. Under intervjuerna har det framgått att det finns en mycket positiv inställning till tekniken och inom projektering har användningsområden hittats, men på grund av avsaknad av funktioner begränsas användningen av VR-glasögon till den grad att i nuläget används det mer som ett komplement. Studien påvisar att VR och VR-glasögon har störst slagkraft när de agerar som en brygga bestående av förståelse och kommunikation mellan personer där kunskapen att läsa ritningar varierar. Med VR-glasögon ges en upplevelse som är så pass nära verkligheten att en känsla för en byggnad kan ges och vem som helst, oberoende bakgrund, kan förstå och alla får en gemensam bild. För att VR-glasögon ska ha en fortsatt framtid inom byggbranschen krävs det dock att det implementeras på ett konkret sätt och att fler funktioner utvecklas som låter användaren interagera med modellen samtidigt som VR-glasögonen används.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index