Materialval vid rörkonstruktion ur ett hållbarhetsperspektiv

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Lundström, Maia
Pekkari, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet har utförts för Sweco Industry AB, Göteborg. Sweco har som vision att utföra ett hållbart arbete. För att uppnå detta bör det tas hänsyn till i alla stadier av de projekt som utförs. Anledningen till att företaget ville ha uppdraget utfört är för att öka kunskapen kring hur rörmaterial som används idag påverkar miljön då det inte fanns tillräcklig kännedom om detta inom företaget tidigare. I dagsläget utförs materialvalen på Sweco i princip utan hänsyn till hur materialet som väljs påverkar miljön. De faktorer som är avgörande för valet är ekonomi, materialens hållfasthet och resistans mot mediumet som ska färdas i röret. De ville även veta om det finns rörmaterial som inte används i dagsläget och är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Arbetet är ett studie- och utvecklingsarbete av beslutsunderlaget Sweco använder vid materialval för rörkonstruktioner. Det har genererat i ett antal förslag till hur företaget kan fortsätta sitt arbete mot en hållbar utveckling genom att göra mer miljömedvetna materialval. Rörmaterialen som används och kan användas för svavelsyra, vitlut och färskångat kondensat (lågtryck) har studerats för att se vad de har för miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och energiåtgång under sin livscykel. Med hjälp av verktyget Eco Audit i CES EduPack har den största utsläppskällan och energiåtgången under rörens livscykel identifierats och mätvärden har genererats. Undersökningar har utförts för att identifiera lämpliga material som är mer miljövänliga och samtidigt kostnadseffektiva. Detta för att förbättra kunskapen inom området och på så sätt ge företaget bättre underlag för dialog och åskådliggörande för deras slutkund. Rapporten omfattar analyser av de rörmaterial som har avgjorts vara lämpliga för de givna mediumen, metoden för att nå ett resultat samt slutsatser av dessa. Jämförelser av miljöpåverkan för de nuvarande materialen och de material som tagits fram har utförts. Målet med arbetet har varit att med de mätvärden analyserna har genererat åskådliggöra resultaten av jämförelserna. Detta för att öka möjligheten att välja material med en hållbar utveckling i åtanke. Undersökningen resulterade i en kartläggning av var i livscykeln miljöpåverkan är som störst för respektive material och vilket rörmaterial som bör väljas för varje medium. Störst miljöpåverkan konstaterades vara vid framställning av material och det är alltså där förbättringsarbete främst bör ske för att göra ett så betydande arbete som möjligt mot en hållbar utveckling.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Produktion , Hållbar utveckling , Konstruktionsmaterial , Building Futures , Production , Sustainable Development , Construction materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index