En materialflödesanalys med fokus på reducering av genomloppstid och transportsträcka

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Economics and manufacturing technology (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Skoglund, Johanna
Carlgren, Valdemar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna studie har genomförts på ett tillverkande företag i västra Sverige med cirka 100 anställda och en årlig omsättning på 165 miljoner. Företaget tillverkar produkter till kunder inom tre olika produktionsavsnitt, Alfa, Beta och Gamma där Alfa står för 77 procent av omsättningen. Företaget har under en längre tid upplevt problem med en lång genomloppstid i fabriken inom produktionsavsnitt Alfa. Syftet med studien är således att undersöka hur företaget kan effektivisera sitt materialflöde i produktionsavsnittet med avseende på genomloppstid och transportsträcka. Som stöd för att uppnå syftet har tre frågeställningar formulerats: hur ser materialflödet ut idag, vilka beståndsdelar består genomloppstiden av och hur kan dessa reduceras. En litteraturstudie har genomförts för att ge en teoretisk bakgrund till ämnesområdet. Vidare har med hjälp av värdeflödesanalys, intervjuer, datainsamling och observationer ett nuvarande tillstånd arbetats fram. Utifrån det nuvarande tillståndet och teori har en analysmodell utformats där de faktorer som påverkar genomloppstiden redovisas. I analysmodellen har därefter problemområden beskrivits där de huvudsakliga punkterna är materialstyrning, batchstorlek, lager och transporter. De förbättringsförslag som presenteras i studien för att lösa problemen i företagets materialflöde är följande: Inför ett dragande system med endast en planeringspunkt och som bygger på användningen av ett kösystem för initiering av tillverkning. Reducera företagets lagernivåer för att korta ned genomloppstiden. Korta ned transportsträckan genom att exempelvis flytta måleriet till produktionsavsnittet. Reducera ställtiderna så att batchstorlekarna kan minskas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Transport , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Övrig industriell teknik och ekonomi , Production , Transport , Basic Sciences , Sustainable Development , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index