En litteraturstudie om hur det nya svaveldirektivet påverkat internationell sjöfart

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Axell, Emil
Martin, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Den 1 januari 2020 införs strängare utsläppsregler om svaveloxider till luft. Utanför ECAområden sänks den tillåtna svavelmängden i utsläppen drastiskt för fartyg som går i internationella vatten. Rapporten är en litteraturstudie som undersöker hur de nya svaveldirektiven påverkat den internationella sjöfarten, den undersöker bland annat hur fartygsägarna kan arbeta för att upprätthålla de nya svaveldirektiven, hur bunkerpriserna har påverkats och hur ansvariga myndigheter kontrollerar att fartygen efterlever reglerna. Högsvavligt bunker har varit det mest använda bränslet inom sjöfarten de senaste åren men med den strängare svavelregleringen innebära att lågsvavlig bunker kommer bli det mest använda efter 2020. Priserna på lågsvavligtbunker stiger i slutet av 2019 men rasar sedan tidigt in i 2020 då Covid-19 påverkar världsekonomin.Det är upp till flaggstaten att fartygen följer IMO:s nya svaveldirektiv och hamnstaterna kommer inspektera fartyg när de är i hamn. Vid en inspektion skall fartygen kunna visa upp uppdaterade och godkända dokument som styrker att de följer direktiven. Med IMO:s nya svaveldirektiv har svavelutsläppen från sjöfartssektorn minskat och detta är bättre för både människor och miljö. Dock kan direktiven leda till att fartyg väljer hamnar där inspektionsrisken är låg och att utsläppen förflyttas till havet istället för luften. Det är upp till flaggstaten att fartygen följer IMO:s nya svaveldirektiv och hamnstaterna kommer inspektera fartyg när de är i hamn. Vid en inspektion skall fartygen kunna visa upp uppdaterade och godkända dokument som styrker att de följer direktiven. Med IMO:s nya svaveldirektiv har svavelutsläppen från sjöfartssektorn minskat och detta är bättre för både människor och miljö.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
BIMCO , Bunker , CO2 , DNV GL , ECA , HSFO , IMO 2020 , LNG , MARPOL Annex VI , NOx , SECA , Skrubber , SOx , VLSFO
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index