Organisationsutveckling ombord M/S Viking Cinderella

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Al-Aref, Ahmad
Ambring, Linn
Hammarlund, Carl
Onmalm, Marcus
Trakanavicius, Mantas
Troedsson, Linn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Problem Den kommersiella färjebranschen på Östersjön har genom åren blivit en etablerad del av den svenska turistnäringen. Viking Line är en av de största spelarna på denna marknad, med sju aktiva färjor i olika delar av landet. M/S Viking Cinderella är idag Viking Lines enda kommersiella kryssningsfartyg, med plats för över 2 500 passagerare, vilket föranlett att dess serviceavdelningen har ställts inför ett par utmaningar. Redan innan utbrottet av Covid-19-pandemin arbetade personalen ombord M/S Viking Cinderella i stor omfattning med administrativa uppgifter som inte bidrog till kundupplevelserna. Syfte Studiens syfte är att undersöka om funktionschefernas arbete inom M/S Viking Cinderellas kommersiella ombordverksamhet är organiserat för att möta deras verksamhetsbehov. Dessutom syftar studien till att ge Viking Line en djupare inblick i dess verksamhet och organisation. Teoretiskt ramverk Studiens teoretiska ramverk är baserad på aktuell vetenskaplig litteratur inom studieområdet, vilket är den struktur som kan stödja eller motsätta teorin inom forskningsstudien. Det teoretiska ramverket ger sedermera möjlighet att analysera M/S Viking Cinderellas funktionschefers arbete inom den kommersiella ombordverksamheten. Vidare presenteras fem av FN:s globala hållbarhetsmål och kopplas till studiens syfte. Det teoretiska ramverket fungerar som en grundpelare för studien och definierar analysmodellen vilken lägger grund för att kunna analysera studiens resultat och slutsats. Metod Studien genomfördes som en explorativ studie där digitala intervjuer genomfördes för att samla in primärdata från fem funktionschefer, två direktörer och intendenten ombord M/S Viking Cinderella. Sekundärdata samlades in genom en litteraturstudie som inledningsvis gav en grundlig förståelse för de berörda områdena, och därefter möjliggjorde en analys av primärdatan för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Resultat och konsekvenser M/S Viking Cinderella präglas idag av en tudelad hierarkisk organisationsstruktur, där flertalet ingående parter påverkar beslutsfattandet som rör den kommersiella ombordverksamheten. Organisationsstrukturen leder vidare till en förstärkning av de subkulturer som etablerats inom organisationen, vilket ytterligare bidrar till den instutionalisering som hindrar dess organisatoriska lärande. Dessa faktorer påverkar M/S Viking Cinderellas gemensamma målbild, vilket vidare stärker den splittrade organisationen. Förändringsarbetet ombord påverkas vidare av det bristande informationsflöde som hämmar ett tydligt led i beslutsfattandet. Funktionscheferna påverkas vidare av en stor administrativ börda vilket medfört en tidsbrist som genomsyrar organisationens möjligheter till utveckling och organisatoriska växande.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
organisationsutveckling , organisationskultur , kulturskillnader , beslutsfattande Viking Line , kryssningsfartyg , turism , ledarskap , hållbarhet
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index