Förstudie och utveckling av vägbro över Ringvägen på Volvo industriområde; konceptuell design och dimensionering

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2024
Författare
Ala-Abadi, Ahmed
Almar , Sofie
Fahl, Hilda
Isberg, Axel
Sand, Joel
Sundqvist, Mattis
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I Torslanda byggs Northvolts nya batterifabrik som ska tillverka litiumbatterier till Volvo Cars elbilar. Detta kräver ny infrastruktur för att möjliggöra goda förbindelser till och från fabriken. Genom att anlägga en bro över Ringvägen skapas en ny förbindelse mellan fabriken och allmänheten och framkomligheten förbättras för vägtrafik samt gång- och cykeltrafik. Syftet med studien var att sammanställa teknisk data om brokonstruktion och faktorer som påverkar dess utformningar. Följaktligen skulle gruppen på ett nyanserat sätt ta fram ett passande brokoncept som fyller beställarens behov och följer givna tekniska krav och förutsättningar. Studien bestod huvudsakligen av två delar; urvalsprocess och preliminär dimensionering. I det inledande skedet har datainsamling gjorts via föreläsningar och litteraturstudier. Branschkunskap har också inhämtats från handledning med Cowi. Förutsättningar, tekniska krav och avgränsningar har identifierats och utifrån det togs de ett antal brokoncept fram. Från de ursprungliga brokoncepten diskuterades de mest lovande alternativen fram. Vidare gjordes en fördjupning av respektive brokoncept och utvärderades utifrån urvalskriterier. Slutligen togs de mest optimala brokoncept fram. Konceptet utformades som en balkbro i samverkan mellan betong och stål. I andra delen avhandlades framtagandet av beräkningsmodeller för brobaneplatta i tvär- och längdled, en brobana dimensioneras i tvärled samt I-balkar i längdled. Bron har dimensionerats utifrån krav i tekniska beskrivningen och planritningen. Beräkningarna grundades i standarder och dimensioneringsregler från Eurocode. För valt brokoncept skulle den preliminära dimensioneringen bekräfta om konceptet är genomförbart. Resulterande brokoncept redovisas med en illustrativt i form av modellskisser och en fysisk modell i skala 1:100. Vid vidare dimensionering krävs en kompletterande analys med bland annat utformning av ändupplag och optimering av materialåtgång.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
bro , brobyggnad , broutformning , samverkansbro , batterifabrik , konceptuell design , urvalsprocess , preliminärdimensionering , brokoncept
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index