Navigatörer i kontroll - En studie i navigatörers kontrollnivå

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2012
Författare
Gustafsson, Emil
Eliasson, Felix
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna studie har undersökt kontrollnivån(Hollnagel, E 2005) hos navigatörer från två olika navigations-­‐metoder, handelssjöfartens pilot/copilot-­‐system och dynamisk navigation, en navigationsmetodik som används för höghastighetsnavigering. Pilot/copilot och dynamisk navigation skiljer sig både i rollfördelningen samt i deras arbetsmetod. Handelssjöfartens system handlar om att dra nytta av två behöriga navigatörer genom att minimera felbeslut genom att ha en copilot som övervakar och bekräftar pilotens beslut, medan dynamisk navigation har en arbetsfördelning som skiljer sig markant. I detta system har man en förare och en navigatör. Navigatören står för den större delen av navigationen och besluten medan föraren utför besluten samt ger kompletterande information. Studien genomfördes i en Full Mission Bridge Simulator i vilken försöksdeltagarna fick köra ett och samma scenario. Deltagarna fick köra scenariot två gånger för att ge möjligheten att analysera läroeffekter samt få ett större underlag. Scenariot utspelar sig i skärgårdsmiljö med relativt hög hastighet, 35knop. Körningen innehåller faser med varierande svårighetsnivåer och eftersträvar att återspegla verkligheten så långt som möjligt. Både under och efter scenariot analyserades det vilken kontrollnivå besättningarna befann sig i. Detta jämfördes med en självuppskattning som deltagarna fick fylla i efter varje körning. Samtliga kontrollnivåer(Hollnagel, E 2005) återfinns i navigationssammanhang. Hur besättningarna upplever körningen beror till stor del på vilken kontrollnivå de befunnit sig i då de fattar beslut samt hur ovana de anser sig vara vid situationen. Rapporten är skriven på svenska.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transportteknik och logistik , Transport , Transport Systems and Logistics , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index