Framtidens boende för tjänstemän - Modulbyggnation som en hållbar lösning för tillfälliga boenden

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
DANESHVAR, ANNA
RYDIN, ALEXANDRA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta examensarbete granskar och undersöker huruvida modulbyggande är en kostnadseffektiv, tilltalande och hållbar tillfällig bostads- och kontorskombination för tjänstemän. Serneke Group AB efterfrågar en realistisk lösning att applicera under längre projekt varvid det erfordras att tjänstemännen behöver kunna resideras på byggarbetsplatsen under längre perioder. För att rättvist granska modulbyggnationen som ett förslag relaterat till Serneke Group ABs efterfrågan har frågeställningar utformats gällande faktorerna tid, kostnad, flexibilitet, utformning, montering, demontering samt transportering. För genomförandet av examensarbetet har information i form av vetenskapliga litteraturstudier, myndighetsidor samt regelverk inhämtats. Artiklarna som använts baseras på olika undersökningar varav flertalet är baserade på fallstudier som utförts inom området prefabricering och modulbyggande. Myndighetssidor har använts eftersom de återger de krav och regler som gäller vid byggande samt transport av moduler. Vi har också använt oss av intervjustudier med öppna frågor där relevanta yrkespersoner från näringslivet samt forskare från Chalmers Tekniska Högskola har intervjuats. Syftet med intervjustudierna är att ta reda på hur byggprocessen går till gällande modulbyggande och samtliga för- och nackdelar. Fördelar med modulbyggande är att det är en tids- och kostnadseffektiv byggprocess som är flexibel vid leverans, montering och demontering samt visar på mindre miljöpåverkan jämfört med traditionellt byggande. Själva byggprocessen sker i en säker och kontrollerad miljö på fabrik som leder till minskad risk för både arbetsskador och skador på konstruktionen. Det ger också en hög och konsekvent finish på produkten. Ytterligare fördelar är att den totala byggtiden förkortas. Kvalitéer med modulbyggande är att det ger en konsekvent standard och ökad produktivitet i form av mindre problemrelaterade moment samt minskat materialspill. Nackdelar som vi funnit och som diskuteras är relaterat till transporten samt fukt i konstruktionen. Modulbyggande genererar ett hållbart och flexibelt boende till ett bättre pris i och med dess låga konstruktionskostnader. Således rekommenderas modulbyggnation som en relevant lösning att applicera för Serneke Group ABs efterfrågan på ett tids- och kostnadseffektivt boende för deras tjänstemän.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index