Digitala leveranser - BIM som informationsbärare

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
GÖTBORG, ALBIN
OLSSON, PIERRE
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Examensarbetet utreder möjligheterna med digitala leveranser och Building information Model (BIM) som informationsbärare i byggprojekt. Syftet var att undersöka hur en hög BIM-användningsnivå kan implementeras och användas genom hela byggprocessen, från förfrågningsunderlag till produktion. Frågeställningen som är framtagen tillsammans med WSP undersöker vad som krävs för att 3D-modellen skall kunna ersätta klassiska 2D-ritningar, vilka funktioner som 3D-modellen bör ha i byggproduktionen och erfarenheter från projekt som genomförts med digitala leveranser. Förvaltningsstadiet och valet av digitala enheter behandlas inte i rapporten. För att besvara frågeställningen har litteratur- och intervjustudier gjorts. Litteratur inom området BIM har studerats för att öka kunskapen hos läsare och författare. Projekt som genomförts av Trafikverket och SISAB där en hög BIM-användningsnivå använts, ligger till grund för förstudien. Förstudien har genomförts som en kombinerad litteraturoch intervjustudie. Intervjuer har genomförts med personer som varit delaktiga i dessa projekt för att få en fördjupad förståelse för arbetssättet och hur detta upplevdes samt fungerade. Resultatet baseras på intervjuer med personer hos entreprenadföretag som har en stark anknytning till utvecklingen mot en högre nivå av BIM-användning. Intervjuerna var semistrukturerade och förstudien användes som underlag för diskussionen. Resultatet av studierna visade att verktygen finns för att leverera och använda BIM-modellen som informationsbärare. Det finns även ett flertal fördelar med att projekteringen sker i 3D och att i produktionen använda sig utav modellen som informationsbärare. Stora tid- och kostnadsbesparingar kan göras genom ökad kvalitetssäkring. Dessutom kan en ökning av kommunikation och säkerhet på byggarbetsplatsen vid implementering urskiljas. Det visar sig dock att efterfrågan av BIM-modeller måste öka samt att kravställningar från beställarna måste till för att utvecklingen skall ta fart framåt. Men samtidigt framkommer det att viss nödvändig kunskap och förståelse inom området BIM saknas hos beställare, konsulter och entreprenörer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index