Förutsättningar för olika ventilationslösningar- En undersökning av några kritiska parametrar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Andersson, Lucas
Johansson, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I dagens samhälle ställs stora krav på byggnaderna som konstrueras. Ett av dessa krav är att inneklimatet ska hålla en väldigt hög standard. Dessa krav ställs för att människor ska prestera och må bättre. För att uppnå dessa höga krav kan olika metoder användas för att hålla klimatet och temperaturen på den nivå som önskas. Det är de installationstekniska lösningarnas uppgift att hålla klimatet på den önskade nivån. Denna undersökning går ut på att undersöka hur tilluftstemperatur, tillåten rumstemperatur, solavskärmning och verksamhet som bedrivs påverkar vid ventilationsdimensionering. För att genomföra detta undersöks ett seminarierum och ett kontorsplan som inte är hyresgästanpassat i en antagen kontorsbyggnad. Beräkningarna utförs i simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy. För att jämföra resultaten beräknas kyleffekter som sedan omvandlas till luftflöde för komfortkyla. Beräkningar av byggnadens energianvändning över ett år vid ändrade parametrar har även utförts för att få ett helhetsperspektiv. Resultatet av undersökningen blev att alla de nämnda parametrarna har en påverkan, vissa parametrar påverkar mer och vissa påverkar mindre. En av de viktigaste slutsatserna av arbetet är att byggnadens utformning spelar väldigt stor roll. Att utforma byggnaden för att hålla nere internlasterna med hjälp av exempelvis solavskärmning är viktigt för att minska installationernas omfattning. Placering av exempelvis seminarierum är även viktigt att tänka på att inte det ska placeras vid fasad med stora ytor glas då internlasterna blir väldigt stora, om inte bra solavskärmningsprinciper tillämpas. Undersökningen av tilluftstemperatur gav även intressanta resultat. Då luftens kyleffekt utgörs av temperaturskillnader är det inte bra att ha för hög tilluftstemperatur som ligger nära den önskade temperaturen. Låg tilluftstemperatur skulle i teorin vara bra, men har sina begränsningar och påverkar energiförbrukningen i hög grad. Överlag är utformningen av ventilationssystem en komplex uppgift och det är viktigt att lära känna byggnaden och dess förutsättningar i tidigt projekteringsstadie.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
ventilation , energi , komfortkyla , parametrar , ventilationssystem , kyleffekt , kravställning , solavskärmning , tilluftstemperatur , inneklimat , persontäthet , byggnadsutformning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index