Brandklassad vägg med trästomme - Brandkrav och utförande

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Persson, Tobia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
För olika typer av byggnader ställer samhället olika krav på brandsäkerhet genom Plan- och bygglagen, PBL. Kraven har sedan omsatts i föreskrifter, råd och rekommendationer, vilka ges ut av Boverket genom Boverkets byggregler, BBR, samt Boverkets föreskrifter om Eurokoder, EKS. Beroende på byggnadens utformning och användningsområde ställs krav på byggnadsdelens integritet (E), isolering (I), bärighet (R) och ibland även motståndskraft mot mekanisk påverkan (M). Till detta kommer en tidsangivelse som talar om under hur lång tid den avskiljande och/eller bärande förmågan skall upprätthållas vid ett nominellt brandförlopp. För en bärande brandcellsskiljande vägg i de flerbostadshus som studerats krävs lägst brandteknisk klass REI60 upp till och med fyra våningar. Vid fem våningar eller fler ökas kravet på bärande förmåga till R90. Syftet med examensarbetet är att ge en överskådlig bild av gällande brandbestämmelser samt att genom ökad förståelse för vad som påverkar brandmotståndet, skapa förutsättningar för goda konstruktionslösningar tidigt i projekteringsfasen. Inom A-hus används trä som stommaterial i möjligaste mån. Trä är ett brännbart material som dock bildar ett skyddande kolskikt som bromsar nedbrytningen. Som väggbeklädnad invändigt används nästan uteslutande gipsskivor, medan material till fasader varierar. Som isolering används mineralull i form av glas- eller stenull. Beräkningar enligt Eurokod 5 visar att gips som material är ett effektivt sätt att uppnå önskat brandmotstånd. Det beror på att gips innehåller en stor mängd vatten. Isolering med mineralull ger störst effekt vid användandet av stenull. Tester som utförts hos olika materialleverantörer visar att produkter utvecklade speciellt för att möta hårda krav på brandmotstånd klarar att stå emot brand under en betydligt längre tid än vanliga produkter. Brandgips är ett exempel som genom sin ökade formstabilitet vid brand sitter kvar på väggen under längre tid och därmed skyddar bättre än vanlig gips. Det finns även isolering som har betydligt högre brandmotstånd än vad som förutsätts i Eurokod 5.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Byggnadsteknik , Building Futures , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index