Återvinning av kondensorvärme från kylmaskiner i skolkök. Kartläggning av tillgång och behov.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Samuelsson, Elin
Niemi, Pauliina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kylmaskinerna i ett skolkök avger värme och vanligtvis tillvaratas den värmen sällan. Detta examensarbete utreder vilka av byggnadens övriga installationssystem som kan nyttiggöra denna värme, samt hur mycket som kan tas tillvara med respektive system. Undersökningen görs för ett nybyggnationsprojekt av Furulidskolan, med underlag från en befintlig skola som har ett liknande kylsystem. Referensskolan används för att studera variationer i avgivning av värmeenergi från dess kylsystem. Mätresultaten används för att jämföra avgiven värme med värmebehoven hos de systemen på Furulidskolan som är aktuella för återvinning. Detta för att komma fram till vilket av systemen som det passar bäst att återvinna värmen till.I arbetet studeras tre olika alternativ som anses vara de mest intressanta för att nyttiggöra återvunnen värmeenergi till. Dessa alternativ är värmebatteri i luftbehandlingsaggregatet, golvvärme och förvärmning av tappvarmvatten. Effektberäkningar som gjorts över ett år visar att värmebehovet är störst för golvvärmen. Dessutom är golvvärmen det enda systemet som är igång även under nätterna, vilket gör att överskottseffekten kan tas tillvara under längst tid. På grund av dyra investeringskostnader är det däremot inte den mest lönsamma lösningen och därför inte realistisk att utföra i skolan. Den kostnadsmässigt bästa lösningen för Furulidskolan är att återvinna värme till tappvarmvatten som betalar sig efter ungefär 38 år.Resultaten visar att i Furulidskolan är det inte ekonomiskt lönsamt att återvinna värmeenergi från kylsystemet, då det är så små besparingar som ges. Dock tas det upp under diskussion att i en skola med ett större kylsystem, då till exempel matlagning sker på plats, hade mer värmeenergi varit tillgängligt för återvinning. Även klimatförhållanden påverkar resultaten eftersom i ett kallare klimat finns ett större behov av värme och därmed kan den återvinningsbara värmeenergin tillvaratas under längre tid.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Energi , Civil Engineering , Building Futures , Energy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index