Bostadsområdet Gulsparven, Trollhättan. Förslag till hållbar förnyelse av bostadsområde

dc.contributor.authorAmgård, Sara
dc.contributor.authorGusteus, Linnea
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektursv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architectureen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:10:42Z
dc.date.available2019-07-03T13:10:42Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractRapportens syfte är att arbeta fram förslag till en hållbar förnyelse av bostadsområdet Gulsparven i Trollhättan, på uppdrag av AB Eidar Trollhättans bostadsbolag. I dagsläget har området energirelaterade problem och är i behov av upprustning. För att komma fram till goda lösningar har litteratur- och informationsstudier, intervjuer med erfarna personer samt inventeringar av området gjorts. Förslagen åskådliggörs i form av ritningar samt 3D-vyer. Fyra förslag till förnyelse har tagits fram med olika grad av åtgärder, där två av dem kräver en omprövad detaljplan. Generella åtgärder, vilket gäller i samtliga förslag, är betydelsefulla lösningar för att växa mot rollen som ett hållbart bostadsområde. Samtliga förslag har sedan analyserats med hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Målet är att Gulsparven ska bli ett attraktiv boende i Trollhättan, och bidra till arbetet mot ett hållbart samhälle. Slutsatsen är att bostadsområdet Gulsparven har goda förutsättningar att lösa de problem området står inför idag, samt att hållbart förnyas och integreras med omkringliggande områden. Vi anser att förslag 2 är en god lösning vilken går inom ramarna för den befintliga detaljplanen. Vid prövning av en ny detaljplan föreslår vi det mest utvecklade förslaget med hänsyn till samhällsplanering, ombyggnad samt exploatering, förslag 4. The report's purpose is to prepare proposals for the sustainable refurbishment of residential Gulsparven in Trollhättan, on behalf of AB Eidar Trollhättans housing. Today, the residential has energy-related problems and in need of refurbishment. Literature and information studies, interviews with experienced people and inventories of the area have been made to come up with good solutions. The proposals are illustrated in the form of drawings and 3D views. Four proposals for renewal has been developed, with varying degrees of action, two of them require a revised local plan. General measures, which apply in all proposals, are important ways to grow into the role of a sustainable neighborhood. All proposals were then analyzed with regards to the three dimensions of sustainability: social, economic and ecological sustainability. The goal is to make Gulsparven become an attractive property in Trollhättan, and help work towards a sustainable society. The conclusion is that Gulsparven has good potential to be sustainably renewed and integrated with surrounding areas. We suggest that proposal 2 is a good solution which is within the limits of the existing local plan. When considering a new local plan, we suggest proposal 4, the most developed proposal with regards to planning, reconstruction and development.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/178591
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectCivil Engineering
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectBuilding Futures
dc.titleBostadsområdet Gulsparven, Trollhättan. Förslag till hållbar förnyelse av bostadsområde
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSamhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Bild (thumbnail)
Namn:
178591.pdf
Storlek:
14.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext