Lönsamhet vid energieffektivisering av ett flerfamiljshus: En undersökning av lönsamheten hos energisparande åtgärder av klimatskalet på ett flerfamiljshus

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Bedjaminsson, Erika
Pusa, Linn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bygg- och fastighetssektorn står idag för 34 procent av energianvändningen i Sverige, där uppvärmning är den största faktorn. Det finns ett stort behov av att bygga nya energisnåla bostäder men för att nå klimatmålen i Sverige och EU krävs även att den befintliga bebyggelsen minskar sin energianvändning. För att detta ska bli verklighet krävs att energieffektiviserande åtgärder vidtas, de bör även vara ekonomiskt lönsamt och gynna fastighetsägaren. Syftet med examensarbetet har därför varit att undersöka om energieffektivisering av klimatskalet på en specifik byggnad är ekonomiskt lönsamt, med målet att ta fram en rekommendation för vilka energieffektiviserande åtgärder som bör vidtas för en långsiktig ekonomisk vinst. I detta examensarbete undersöks lönsamheten vid energieffektivisering av en befintlig byggnad från år 1952. Den aktuella byggnaden, Näcken 12, är ett flerfamiljshus, lokaliserat i Trollhättan som förvaltas av Lundqvist Byggförvaltning. De energieffektiviserande åtgärder som undersökts är tilläggsisolering av tak och ytterväggar samt byte av fönster och dörrar. Resultatet är baserat på litteraturstudier, ritningsunderlag, tidigare energideklaration och egna mätningar som har gjorts med energisimuleringsprogrammet EnergyPlus, där både den befintliga byggnaden och samtliga åtgärder simulerats. Lönsamhetsberäkningar har gjorts för hand och med datorverktyget Total Concept. Känsligheten hos några av de ingående faktorerna har även undersökts: energipriset, energianvändning och investeringskostnaden. Energisimuleringarna visar att tilläggsisolering av taket är den effektivaste åtgärden och minskar energianvändningen med 21,3 procent. Därefter kommer fönsterbyte som minskar energianvändningen med 13,4 procent. LCC-beräkningarna har gjorts utifrån sex olika scenarion, varav två värsta fall. Resultatet visar att endast tilläggsisolering av vindsbjälklag med 300 mm isolering är lönsamt genom samtliga scenarion. Slutsatsen som dras är därför att den enda rekommendation som kan lämnas för byggnaden är att tilläggsisolera taket. Dessutom visar resultatet att den parameter vars känslighet påverkar lönsamheten mest är energipriset.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energieffektivisering, klimatskal, lönsamhet, LCC, flerbostadshus
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index