Minska slöserier och avfall Miljöanpassning i ett tillverkningsföretag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Jarl, Isabelle
Åhlström, Lisa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport har utvecklats på företaget DENSIQ som är leverantör av produkter och tjänster inom tätningsteknik. DENSIQ ägs av Latour Industries AB som ingår i Latourkoncernen och är etablerat i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Rapportens syfte är att undersöka hur ett produktionsflöde kan optimeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv i ett tillverkningsföretag för att minska avfallsmängderna. Syftet besvaras genom frågeställningarna “Hur kan tillverkningsprocessen optimeras för att nyttja materialet så effektivt som möjligt för att minska svinnet?”samt “Hur kan ett tillverkningsföretag hantera sitt svinn på ett mer hållbart sätt?”.Rapporten innefattar en kvalitativ och kvantitativ metod, där experiment, observationer, samtal och dokumentstudier har legat till grund för lösningar och antaganden.Företaget har en hög andel avfall vilket är ett problemområde. På grund av många olika artiklar, i olika former och med olik försäljningsstatistik har företaget svårt att sänka mängden avfall. Tillverkningsprocessen där företaget skär ut cirkelformade packningar medför att avfall skapas.Avslutningsvis beskriver rapporten att ett livscykeltänk behöver utvecklas för att arbeta mer hållbart med avfall. Rapporten beskriver att tillverkningsprocessen samt avfallshanteringen kan optimeras genom att titta på cirkulära möjligheter. För företaget specifikt framkommer det att standardisering av tillverkningsprocessen kommer ge möjlighet till ständig förbättring enligt Lean-principer. Standardiseringen innebär optimerade mönster och metoder för framtagning av produkterna. Lösningarna till minskad avfallsmängd bygger på litteratur och studier om livscykeltänk, cirkulära möjligheter och Lean produktion och är utformade efter fakta från företaget.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
livscykelanalys , ekodesign , Lean produktion , biomimetik , avfallshierarki , återvinning , återanvändning , optimering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index