Marknadsandel En fallstudie om marknadsandelens betydelse för ett företag samt hur den kan beräknas

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Carlsson, Annie
Persson, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ständigt sker en tävling på marknader om marknadsandelar och konkurrensfördelar. Att veta sin position på marknaden är viktigt för strategiska beslut i ett företag. Att beräkna företags marknadsandelar har länge varit ett vanligt mätetal för förståelsen av företags tillväxtmöjligheter samt konkurrenssituation. Den enklaste definitionen av marknadsandel är den totala procentandel som ett företag har av den totala marknaden företaget verkar inom. Även om definitionen av marknadsandel i sig är relativt enkel att förstå blir den mer komplex att beräkna. Vad baseras egentligen beräkningen på och är resultatet pålitligt? Således är syftet med studien att undersöka nyckeltalet marknadsandel och ta fram en modell för beräkning av marknadsandel. I studien diskuteras vilken betydelse talet marknadsandel har för fallföretaget och varför de är intresserade av nyckeltalet. Studien har genomförts som en fallstudie med hjälp av litteraturstudier, intervjuer samt dokumentation. Intervjuer och dokumentation ansågs vara komplement till litteraturstudien. Ett bekvämlighetsurval användes för att fastställa respondenter, vilket landade i 6 personer på fallföretaget med skilda befattningar. Anledningen var att erhålla flera olika infallsvinklar, vilket resulterade i en bredare bild av situationen. Den teoretiska referensramen bygger på vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet och behandlar områdena beräkning av marknadsandel, marknadens potential och marknadsandel som strategisk variabel. Vidare i den teoretiska referensramen redogörs marknadsandel kopplat till lönsamhet, kundnöjdhet, leverantör och distributör. Den insamlade empirin bygger på den teori som presenterats i studien. För att därefter verkställa analysen jämfördes respondenternas svar mot den vetenskapliga grunden. Nämnvärt är att det fanns många likheter mellan teorin och empirin. Till sist besvarades frågeställningarna. Studien resulterade i att en marknadsandel för hela fallföretaget inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Istället togs en modell fram för framtagning av marknadsandel inom ett segment. Beräkningsmodellen bygger på den enklaste definitionen av en marknadsandel, nämligen antal sålda enheter dividerat med totalt antal sålda enheter på den definierade marknaden. Slutligen, kom studien fram till att nyckeltalet marknadsandel som ensam parameter inte har någon betydelse för fallföretaget. Däremot kan det tillsammans med andra nyckeltal användas för att få en mer komplett bild av företagets prestation och framgång.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
marknadsandel , marknadsdefinition , nyckeltal , strategier , tillväxt
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index