Studie av gråvattenåtervinning i ett hotell Miljökonsekvenser av minskad färskvattenanvändning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Hermansson, Oscar
Svensson, Jakob
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Färskvatten är ett grundläggande villkor för att människo- och djurliv ska kunna frodas och är därför en dyrbar resurs. Trots detta används i stora delar av västvärlden färskvatten för spolning i toaletter. Även om det idag inte råder någon vattenbrist i dessa områden kan det inom en snar framtid komma att göra det. En metod för att minska användningen av färskvatten är att använda gråvatten för spolning av toaletter. I arbetet har utifrån en referensbyggnad ett system dimensionerats för rening och återvinning av gråvatten för spolning i toaletter, samt värmeåtervinning från gråvatten. Baserat på materialdata har kostnad och miljöpåverkan för systemet beräknats och både den ekonomiska samt den miljömässiga kostnaden jämfördes med de besparingar som systemet genererar. För att ta hänsyn till osäkerheter i indata utfördes en känslighetsanalys där indata varierades för att visa vilken påverkan detta ger på resultaten. Om gråvattenrening skulle visa sig ha både ekonomiska och miljömässiga fördelar skulle det innebära att aktörer på marknaden erhåller ett tydligt incitament att använda tekniken. Resultaten visar att toalettspolning med gråvatten kan ge såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar även om den miljömässiga besparingen tar lång tid för att kompensera för tillverkning av materialen. Värmeåtervinning medförde betydligt större besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Slutsatsen blev att det definitivt finns anledning att överväga att separera gråvatten- och svartvattenflöden för värmeåtervinning och eventuellt även för gråvattenåtervinning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index