Utredande logistik vid vattennära byggnation - En rapport med fokus på ett blandstadsprojekt i Frihamnen, Göteborg

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
ARNS, ROBERT
SKOGLUND, JONAS
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
1 Inledning Rapporten berör olika delar av logistik som antingen kan kostnadseffektivisera, öka bostadskvalité eller underlätta den kommande byggnationen i Frihamnen, Göteborg. 1.1 Bakgrund År 1912 togs beslutet att en ny hamn skulle byggas i Göteborg. Frihamnen blev namnet på den nya hamnen och den började byggas år 1914. Frihamnen stod några år senare färdig och tog emot sitt första fartyg år 1922 (Svenson; Olson, 1981). Idag är Frihamnen i planeringsstadiet för ett nytt blandstadsprojekt. Blandstadsprojektet kallas Älvstaden och är planerad för att motverka både bostadsbristen i Göteborg samt de problem som idag finns med segregation. Älvstadens första etapp fyller bland annat Norra Frihamnspiren, som är den mellersta av Frihamnens tre pirer, med nya byggnader (Gröön; Käll, 2017). 1.2 Problemformulering Förutsatt att husen på Norra Frihamnspiren färdigställs ett i taget så kommer de första som flyttar in i de nybyggda husen på piren att bo där under byggnationen av pirens resterande hus. Att boende flyttar in under pirens byggnation betyder att piren både behöver fungera som en arbetsplats och ett bostadsområde. Hur kan planering av husens byggordning gynna bostadsmiljön för de boende på Norra Frihamnspiren? Att utföra en byggnation på en pir, eller en halvö, betyder att tillgängligheten för transporter på land är begränsad från endast ett håll samt att ytan är begränsad. Det kan uppstå problem med bristande yta för arbetsplatsdispositionen. 1.3 Syfte Rapportens syfte är att utvärdera olika delar av logistik som antingen kan kostnadseffektivisera, öka bostadskvalité eller underlätta den kommande byggnationen i Göteborgs Frihamn. Rapportens syfte innefattar:  Föreslå en byggordning av pirens hus som strävar efter att öka efterfrågan, säkerhet och bostadskvalité.  Visa om den tillfälliga fabriken kan disponeras avseende på bristande yta för det värsta fallet på piren samt utvärdera värdet i att sträva efter låga interna transporter.  Sammanställa olika placeringar av byggets personalbodar och jämföra de kostnads- och tidsskillnader som uppstår. 1.4 Metod Först har en litteraturstudie genomförts kring logistik och dess värde för att effektivisera samt spara pengar under produktion. En byggordning av pirens hus har upprättats för att öka både bostads- och produktionskvalité genom en planering av trafik och avskärmningar under projektets gång. En översiktlig APD-plan, arbetsplatsdispositionsplan, utformades för att undersöka om pirens yta räckte till med avseende på byggordningen. För att ta hänsyn till dispositionen har traditionella och nyskapande lösningar jämförts. Detta genom att visa tre olika förslag på placeringar av personalbodar för att CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete BOMX03-YY-NN 2 sedan mäta de avstånd som uppstod mellan byggplats och bodar. Genom beräkningar har avstånden mellan byggplatsen och bodarna omvandlats till kostnader. Kostnaderna för avstånden har sedan ställts i jämförelse med kostnaderna för att avveckla och etablera bodarna flera gånger under projektets gång. Tiden som sparas med kortare avstånd har även en inverkan på byggets totala byggtid vilket också presenteras i rapporten. 1.5 Avgränsningar Generellt kommer fördjupningsdelen av arbetet endast att beröra byggnationen av Norra Frihamnspiren i Frihamnen Göteborg.  God bostadsmiljö behandlas i rapporten genom att ta hänsyn till husens byggordning på Norra Frihamnspiren.  För APD-plan kommer arbetet att planera transport, kontor, upplagsplats, kranar, inhägnad, förråd, sophantering, personalbodar och avskiljande staket från APD-planen för ett fall.  Inom interna transporter kommer endast gångavstånden mellan personalbodarna och byggarbetsplatsen att undersökas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index