Hur byggnationen av Masthuggskajen påverkar hållbara trafikalternativ

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Hofström, Tim
Palm, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Masthuggskajen har under ett par år undergått byggnation och renovering. Två stora mål med byggnationen är att utnyttja de oanvända ytorna i området bättre samt att bättre anpassa det för hållbara trafikalternativ. En stor utmaning är dock att behålla en god kvalité på gång- och cykelbanor under byggnationsperioden. Studiens syfte är att undersöka hur byggnationen i fråga påverkar trafikanternas val av transportmedel och vägval inom Masthuggskajsområdet. I studien kommer även planeringen av de temporära cykelbanornas utformning, samt kvarvarande beteendeändringar efter byggnationsstadiet till följd av dessa förändringar undersökas. Undersökningsmetoderna inkluderade; litteraturstudier, intervju, enkätundersökning och kartanalys. I kartanalysen undersöktes hur de olika cykelbanorna leds om under de olika byggnationsfaserna, samt var kritiska korsningar mellan cykel- och byggtrafik sker. Vid intervju av anställda på Trafikkontoret framgick i huvudsak projektets planerade trafikprioritering samt motivering bakom rutterna av de temporära cykelbanorna. I enkätundersökningen framgick det bland annat att en signifikant andel människor upplever att byggnationen har påverkat framkomligheten i området. Resultatet visade att människor byter vägval och transportmedel, vilket kan visa sig ha en kvarstående effekt då tidigare studier påvisar detta. Även om de flesta av de temporära cykelbanorna är av god kvalité så kan de förlängda transportsträckorna och potentiellt ökade belastningarna på pendelcykelstråken upplevas som negativa.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index