Energianalys av EDIT-huset - Undersökning och åtgärder

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Hård af Segerstad, Anton
Jarl, Joakim
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med denna rapport var att undersöka möjligheterna att energieffektivisera EDIT-Huset på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det har varit klagomål från hyresgästerna att det har varit för varmt och för kallt i byggnaden och det finns även mycket som kan energieffektiviseras. Metoden som använts var att med hjälp av energiberäkningsprogrammet BV2 skapa modeller av byggnaden. Sex olika modeller behövde skapas för att ta hänsyn till de olika förutsättningar som finns i byggnaden. Modellerna har tagits fram genom intervjuer, ritningar och okulärbesiktning. Indata som inte har varit tillgängliga har antagits till rimliga värden. När modellerna var klara kontrollerades validiteten av dem genom att jämföra mot fastighetsförvaltarens verkligt uppmätta värden av värme, kyla och el. Modellerna behövde göras om ett antal gånger för att uppnå likvärdiga värden. När modellerna stämde överens kunde de användas för att analysera föreslagna åtgärder för energieffektivisering. Slutsatsen som dragits av arbetet var att EDIT-huset går att förbättra på många olika sätt främst inom ventilation-, värme, kyl-, belysning- och reglersystem. I arbetet diskuteras också behovet av att kunna följa upp energianvändningen mer i detalj genom att installera undermätare. Detta gör det också möjligt att förändra debiteringen av energi i byggnaden vilket kan öka möjligheterna att minska energianvändningen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Energi , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Energy , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index