Effektivisering av fartygsanlöp genom att tillgängliggöra information - En rapport om informationsutbyte och implementering av European Maritime Single Window environment

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Gegerfelt Stenbäcken, William
Svanström, Jonna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
EU har enats om en ny förordning som innebär att alla medlemsstater ska upprätta en gemensam databas kallat för European Maritime Single Window environment (EMSWe). Den nya förordningen är tänkt att harmonisera fartygsanslöp mellan medlemsstater och hamnar. I Sverige kommer det nya rapporteringssystemet som Sjöfartsverket ansvarar för få namnet Maritime National Single Window (MNSW) och ersätta det gamla gränssnittet Maritime Single Window (MSW). Gränssnittet ska vara gemensamt inom hela EU där fartygens rapporteringsskyldigheter ska rapporteras. I gränssnittet ska fartygen endast behöva rapportera all dess information en gång vid varje fartygsanlöp och kunna vara tillgängligt för berörda aktörer. Detta ska minska den administrativa bördan och effektivisera fartygsanlöpen. Syftet med rapporten är att undersöka om fartygsanlöp kan effektiviseras i och med införandet av den nya förordningen och om det finns ett värde för hamnar att ta del av information från MNSW via Sjöfartsverket. För att undersöka detta har följande frågeställningar använts: Hur kan fartygsanlöp effektiviseras om Sjöfartsverket tillgängliggör anlöpsinformation till fler aktörer via MNSW? Vilket värde ser hamnarna i att data från MSW (och därmed i framtiden MNSW) tillgängliggörs? Hur kan Sjöfartsverket på bästa sätt tillgodogöra sig informationen från hamnsystemen för att effektivisera fartygsanlöpen? För att besvara frågeställningen har semi-strukturerade intervjuer utförts med hamnar som haft samarbete med Sjöfartsverket gällande systemintegration sedan tidigare och andra hamnar i varierande storlek som ej haft detta samarbete med Sjöfartsverket. Likaså har Sjöfartsverket varit med och bidragit med information och intervjuer. Vid intervjuerna har informanterna fått besvara hur dagens arbete och samarbete med Sjöfartsverket ser ut vid ett fartygsanlöp, men också önskemål om framtida tillgång till information som kan effektivisera fartygsanlöp. Resultatet visar att 80 procent av hamnarna ser att ett gemensamt gränssnitt förenklar det dagliga arbetet och minskar onödig korrespondens mellan aktörer för att koordinera fartygsanlöp. Vidare ser hamnarna att utformningen av MNSW bör vara uppdelat på generell fartygsinformation och hamnspecifik information där man kan välja vilken information hamnen vill ta del av. För att effektivisera fartygsanlöp bör Sjöfartsverket inkludera hamnarna i utvecklingen av MNSW.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
EMSWe , MNSW , MSW , informationsflöde , systemintegration , fartygsanlöp , Sjöfartsverket , hamnar , kommunikation
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index