Byggbranschens påverkan på Globala målen för hållbar utveckling - Från projektplanering till rivning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Tumayer, Derya
Shameli, Poya
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I september 2015, på ett toppmöte i FN i New York slöt världens ledare upp bakom ett ramverk; FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Den nya utvecklingsagendan behandlar inte längre miljö och utveckling som separata frågor utan hållbar utveckling består av tre lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Bygg- och fastighetsbranschen svarar för en tredjedel till hälften av miljöbelastningen i samhället. Det avser energi, material och avfall. Detta examensarbete undersöker hur byggbranschen kan påverka nåbarheten när det gäller två av globala målen; hållbara städer och samhällen samt hållbar energi för alla. Syftet med studien är att identifiera processer som bör förbättras eller förändras och föreslå alternativa arbetssätt. Genom en kvalitativ studie undersöktes hela byggkedjan, från projektplanering till rivning. Denna studie utgörs av intervjuer med tjänstepersoner och politiker som kan påverka byggbranschens hållbarhetstänk. För att kunna genomföra intervjuerna har litteraturstudier genomförts. Samtidigt som denna djupdykning i hållbarhetsteorierna har legat till grund för den empiriska delen har de utvecklats parallellt under hela examensarbetet. Resultatet av studien visar att kostnader och utdelningar till aktieägare är en avgörande faktor för företag inom byggbranschen när det gäller deras investeringar på hållbarutveckling. En annan slutsats som uppdagas är att utveckling digitala verktyg är ett måste om byggbranschen ska kunna ställa om. Författarnas analys visar också att staten och beställaren är de två instanser som förväntas ställa kraven.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Byggnadsteknik , Materials Science , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index