Cirkulär ekonomi och demontering för återanvändning inom byggindustrin

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Heinsoo, Johanna
Westerbring, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggsektorn står för ungefär en tredjedel av allt avfall som genereras, därmed måste sektorn bidra till ett mer hållbart beteende. Detta för att undvika ett ohållbart utnyttjande av jordens resurser. Rapporten har utförts i samarbete med Hifab där syftet har varit att undersöka vilka material och komponenter som är lämpliga för återanvändning samt hur demonteringsprocessen fungerar i praktiken. Utöver detta har även en undersökning utförts i syfte att få kännedom om vad sektorn har för åsikter beträffande demontering och återanvändning. Fyra metoder har nyttjats för att kunna besvara frågeställningarna, dessa är litteraturstudier, intervju- och enkätundersökningar samt en fältstudie. Litteraturstudien i syfte att samla in grundläggande information och skapa en grund inför fortsatt arbete. Intervju- och enkätstudie för att kunna undersöka sektorns åsikter om ämnet som behandlas. Intervjustudien verkade även som ett komplement till litteraturstudien på grund av bristfällig information. Fältstudien användes för att utföra tester och arbeta fram en modell för inventering. Materialen och komponenterna som framkom som lämpliga för återbruk var trä, VVS, elektriska strukturer, belysningsarmaturer, dörrar, fönster och undertak. Dessa material och komponenter har ansetts som lämpliga utifrån möjligheten att praktiskt demontera dem utan att skador uppstår samt det antikvariska värdet som kan förekomma. Identifieringen av demonteringsprocessen har gett utfallet att momenten inventering, utförande av demontering och logistik och lagerhållning har belysts. Efterforskning har även genomförts om juridik kring återanvändning samt hur fastställande av kvaliteten på materialen och komponenterna som ska återbrukas ska utföras. Inventering ansågs som en viktig punkt och en matris utvecklades för att underlätta detta arbete. Inställningen gentemot demontering och dess utvecklig är positiv enligt samtliga intervjuade och deltagande av enkätundersökningen. Dock finns det en del hinder som till exempel den ekonomiska frågan, vem som ska betala för den ökade tidsåtgången som demontering kräver. Slutligen drogs slutsatsen att drivkrafter och påtryckningar måste komma högst uppe i kedjan, det vill säga av myndigheter och politiker.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Byggnadsteknik , Materials Science , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index