Elsparkcyklar i staden: hur kan städer hantera elsparkcyklar på ett hållbart och effektivt sätt

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Andersson, Erik
Prytz, Oscar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Delade elsparkcyklar är ett relativt nytt inslag i våra städer som sedan starten har väckt mycket känslor bland städernas invånare. Tjänsten har fungerat som ett smidigt och effektivt sätt att transportera sig, samtidigt som den medfört olyckor och felparkerade elsparkcyklar. I detta arbete utreds och diskuteras dels hur städer i nuläget hanterar delade elsparkcyklar, dels hur städer i framtiden kan hantera elsparkcyklar och elsparkcykelparkering på ett mer effektivt- och hållbart sätt för att lösa den problematik som tjänsten medfört. Utgångspunkt för arbetet är Göteborg. I arbetet utfördes intervjuer med berörda aktörer för att få deras bild på den rådande situationen och på framtida lösningar. Intervjuer utfördes med representanter från andra nordiska städer, elsparkcykelföretag, fastighetsbolag, elsparkcykelanvändare, Trafikkontoret i Göteborgs stad samt Göteborgs Citysamverkan. Utöver intervjuerna utfördes en litteraturstudie där inspiration på lösningar togs från tidigare studier och från städer världen över. Vi har under arbetet kunnat identifiera olika typer av lösningar som på olika sätt kan förbättra situationen. Dessa var organisatoriska lösningar som till exempel begränsning av antal företag och fordon, fysiska förutsättningar som exempelvis parkeringsytor och elsparkcykelställ, samt förändring av användarbeteenden genom exempelvis incitamentsystem. Vi kan konstatera att det inte finns någon universallösning för alla städer utan att lösningarna behöver anpassas efter stadens förutsättningar gällande lagstiftning, utformning och geografiska läge. En nyckel för att nå framgång med lösningarna är att berörda parter i staden kommunicerar, samarbetar och bidrar med sitt synsätt till diskussionen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elsparkcykel, Elsparkcykelparkering, Mikromobilitet, Delad Mikromobilitet , Parkering, Transport, ”First- and last mile transportation”, Elsparkcykelställ, Parkeringsyta, Incitamentsystem
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index