Optimering av en träregelvägg ur en hållbarhets- och kostnadssynpunkt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Bäckman, Emelie
Lundqvist, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan. För att minska klimatpåverkan måste energiförbrukningen samt koldioxidutsläppen minska i både produktion och driftskede. En byggnads energianvändning är nära relaterat till byggnadens värmeförluster och en god isolerad vägg är därför en förutsättning för att kunna effektivisera energianvändningen. För att minska koldioxidutsläppen är det även viktigt att använda förnybara material eftersom de produceras i ett naturligt kretslopp och binder koldioxid. Genom att studera en väggs klimatpåverkan i relation till kostnader har en optimal träregelvägg tagits fram. Detta har skett genom att analysera olika isolerings-kombinationer för att få fram optimala tjocklekar och jämfört dessa med A-hus’ befintliga väggar. Arbetet resulterade i två väggar, där ena är ekonomisk- och ekologisk optimal och den andra är ett möjligt förbättringsförslag till A-hus. Den ekonomisk- och ekologiskt optimala väggen har en total isoleringstjocklek på 370mm, där 30mm är en fasadskiva av glasull och resterande 340mm är skivor av cellulosa. Förbättringsförslaget till A-hus har en total isoleringstjocklek på 270mm och har en liknande uppbyggnad som den optimala väggen, med 30 mm fasadskiva av glasull och resterande 240mm av cellulosaskivor. Jämfört med A-hus’ standardvägg ger det optimala väggförslaget en minskad klimatpåverkan med 27.7%. Den totala kostnaden minskar med 3.5% vilket inkluderar investeringskostnaden och uppvärmnings-kostnaden under 50 år. Trots den totala minskningen ökar investeringskostnaden med 22% och därför anses väggen ej kunna prismässigt konkurrera med A-hus’ standardvägg. Väggförslaget till A-hus ger en minskad klimatpåverkan med 14.3%. Den totala kostnaden ökar med 3.6% varav investeringskostnaden ökar med 2% vilket innebär att väggen prismässigt kan konkurrera med A-hus’ standardvägg. Båda väggförslagen innehåller relativt små förändringar gällande väggens uppbyggnad, vilket visar att det med enkla medel går att minska en traditionell träregelväggs klimatavtryck utan en stor prisökning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Yttervägg, träregelvägg, isolering, koldioxidutsläpp, klimatpåverkan, ekonomisk optimering, ekologisk optimering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index