Kommunikation inom projekteringsprocessen Analys av kommunikationen inom byggprojektering

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Boman, Cassandra
Lundblad, Lovisa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kommunikation är ständigt med i oss genom livet och används både avsiktligt samt oavsiktligt och innebär att information överförs mellan två människor, eller flera. Att utvecklas inom kommunikation innebär personlig utveckling både psykiskt, socialt och kulturellt. Kommunikation sker inte enbart verbalt utan även genom kroppsspråk och det är framförallt kroppsspråket som är avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet. Inom byggbranschen samt även andra typer av organisationer är kommunikationen viktig inom alla delar. Detta för att projekteringsprocessen ska flyta på så bra som möjligt och för att minska missförstånden, vara tidsbesparande och minska risken för fel senare under projektet. Enligt Svensk Byggtjänst kan bristen på god kommunikation leda till extra kostnader på flera miljarder kronor inom de stora byggbolagen. Rapportens syfte är att undersöka vilka metoder och hjälpmedel som används under projekteringsprocessen och hur dessa påverkas av kommunikationen. För att få fram ett resultat har dessa metoder studerats utifrån deras för- och nackdelar samt dess trygghet och effektivitet under projekteringsprocessen. Studien bygger på litteraturstudier, fältstudier, intervjuer samt en enkätstudie. Resultatet utifrån de ovan angivna studierna visar på att de flesta föredrar att kommunicera i form av fysiska möten följt av mail. Däremot visar den att de flesta missförstånd sker vid den skriftliga kommunikationen, följt av muntlig misstolkning samt att deltagarna uppfattar det som att missförstånd ofta sker då deltagarna i projekteringsprocessen har olika erfarenheter. En slutsats som kan dras utifrån studien är att alla olika kommunikationsmetoder är användbara men det är viktigt att urskilja när vilken metod är som mest lämplig. Därmed är det bra att i ett tidigt skede i projekteringsprocessen tillsammans med projektgruppen sätta upp riktlinjer för när man ska ta upp sina frågor på möten, mail eller telefon.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kommunikation , projekteringsprocess , organisationer
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index