Betydelsen av ledarskapsutbildningar för ledarroller inom byggprojekt

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Alkawamleh, Asem
Al Mahamid, Ahmad
Engström, Matilda
Javadian, Farzad
Ölme, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ett fungerande och effektivt ledarskap är nyckeln i byggorganisationer för att åstadkomma ett bra resultat. Ledarskap är ett begrepp som har dragit till sig många människors nyfikenhet och ämnet har studerats genom de senaste årtionden. Fastän det har gjorts mycket forskning kring ledarskap är begreppet fortfarande en definitionsfråga. Trots alla studier och aspekter som har genomförts är det svårt att definiera hur ett bra ledarskap ska vara och hur det ska tillämpas i praktiken. Denna rapport granskar hur betydelsefulla akademiska och interna, företagsbaserade utbildningar är för en persons ledarskapsförmågor i byggbranschen. Ett annat syfte med rapporten är att undersöka till vilken grad akademiska kunskaper kan tillämpas i praktiken av ledare i byggprojekt. Arbetet har utförts i form av en kvalitativ intervjustudie samt en litteraturstudie. Den kvalitativa intervjustudien består av elva intervjuer: varav tre platschefer, två arbetsledare, en entreprenadingenjör, en produktionschef och fyra studenter som läser sista året på mastern “Design and construction project management” på Chalmers tekniska högskola. Vidare jämfördes resultaten av intervjuerna med teorier från tidigare forskningar kring ledarskap inom organisationer för att kunna dra slutsatser och uppnå syftet med arbetet. Med tanke på resultatet av denna studie kan flera slutsatser dras. För att sammanfatta slutsatsen i den här studien kan det fastställas att ledarskapsutbildningar, på både akademisk och företagsbaserad nivå, påverkar en ledares individuella ledarskap. Studien har även visat att praktiska moment i akademiska utbildningar saknas, vilket kan leda till att kunskaper inte kan tillämpas i praktiken när en student tar första steget in i arbetslivet. Hur värdefulla ledarskapsutbildningar är för tillämpning av praktiska och teoretiska ledarskapsförmågor är individuellt och många frågor som hur, när och var utbildningen genomförs påverkar svaret.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Ledarskap , Ledarskapsutbildning , Arbetsledare , Platschef , Byggbranschen , Företagsbaserade ledarskapsutbildningar , Ledarambitioner , Förbättringsmöjligheter
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index