Förutsättningar för utveckling av ett socialt hållbarhetsindex för ombordpersonal på fartyg

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Eriksson, Michaela Störch
Brunzell, Denise
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Rapporten syftar till att undersöka förutsättningar för ett framtida socialt hållbarhetsindex för ombordpersonal på fartyg. En utmaning ligger i att det inte finns en odelad definition av social hållbarhet, samt att det inte råder konsensus rörande begreppet. Detta är en av de största anledningarna till varför social hållbarhet, i förhållande till de andra områdena inom hållbarhetsbegreppet - ekonomi och ekologi, hamnat efter vad det gäller både forskning men också hur samhället arbetar med detta. Det finns även ett behov av att kunna mäta, utvärdera samt påvisa brister och förbättringsförslag inom sjöfartsindustrin och för dess personal ombord på fartyg kopplat till arbetsmiljö och social hållbarhet. Frågor som besvaras i rapporten är dels vilka möjligheter som finns att ta fram en sådant typ av index inom sjöfartsindustrin, och därigenom vilka potentiella faktorer som i sådana fall skulle kunna tas hänsyn till gällande dess innehåll. Även frågan om huruvida ett sådant index skulle påverka den svenska sjöfarten och dess ombordpersonal på fartygen kommer att besvaras, med tanke på Sveriges redan relativt strikta regler och förordningar rörande ämnet. Resultatet påvisar en möjlighet att ta fram ett socialt hållbarhetsindex för ombordpersonal på fartyg, men också att många utmaningar existerar för att kunna framställa ett sådant. Olika typer av faktorer till ett index beskrivs, som potentiellt skulle kunna vägas in i innehållet, samt vilka utmaningar som finns för att kunna göra dessa faktorer mätbara då social hållbarhet till stor del handlar om människors åsikter och hur olika situationer upplevs. Rapporten innehåller inga intervjuer, undersökningsenkäter eller likartat på grund av en begränsning i tid samt resurser, metoden är därmed helt litteraturbaserad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper , Transport , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Marin teknik , Arbetsterapi , Life Science , Transport , Innovation & Entrepreneurship , Marine Engineering , Occupational Therapy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index