Digitalisering genom digital byggloggbok-konceptet inom byggledning och produktion

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Mokh, Gaby
Selwaiea, Khaled
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Digitaliseringen har påverkat många organisationer där arbetsaktiviteterna har förändrats till följd av detta, bland annat hur informationsutbytet sker mellan organisationsmedlemmar och mellan olika organisationer. Information är en av de viktigaste resurserna i en organisation, och den digitala kompetensen kan skaffas, användas och spridas till medlemmar i organisationen om det finns tydliga instruktioner om den. Det är viktigt att ta till sig den kunskap som redan finns inom organisationen, utveckla den och sedan dela den till medlemmarna så att den genererar högre värde. För att öka digitaliseringen i byggbranschensorganisationer och effektivisera arbetssättet inom byggledning (för användning i till exempel produktion), krävs det nya tekniker som underlättar kommunikationen mellan olika aktörer och effektiviserar datahantering och datalagring på något sätt. Syftet med denna studie är att utöka förståelsen för nya tekniker, speciellt för det nya konceptet Digital Byggloggbok (DBL), kolla hur det kan hjälpa till med att effektivisera arbetet och få reda på implementerings tendenser inom byggbranschen i Sverige. För att uppnå syftet med studien gjordes en systematisk litteraturöversikt och semistrukturerade intervjuer med deltagare som har stora erfarenheter inom byggbranschen. Slutsatsen tyder på positiva tendenser hos de svenska företagen när det kommer till implementeringen av DBL ifall konceptet är lika bra som det definierades. Det som skrivs om DBL i olika studier och forskningar tyder på olika fördelar som kommer effektivisera arbetet och gynna byggbranschen. DBL är en av de nya teknikerna och arbetssätten som behövs för att undvika dagens problem när det kommer till datasamordning och informationsutbyte inom byggledning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Digitalisering, Digital byggloggbok (DBL), datasamordning, effektivisering, byggbranschen
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index