Operativa åtgärder för energieffektiv sjöfart - En kartläggning av existerande operativa åtgärder, hur kommunikationen påverkar samt incitament till en ökad energieffektivitet

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2012
Författare
Falk, Martin
Åström, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med det här arbetet är att beskriva operativa åtgärder för ökad energieffektivitet på fartyg, hur kommunikationen mellan hamn, fartyg och redare påverkar energieffektiviteten vid ett hamnanlöp samt vilka incitament det finns för besättningen att arbeta för ökad och bevarad energieffektivitet. Litteraturstudier har använts i viss utstäckning i alla tre av frågeställningarna men främst i kartläggningen av de operativa åtgärderna har litteraturstudien legat till grund för resultatet. För frågorna om kommunikationen vid ett hamnanlöp och vilka incitament som finns, har en fokusgrupp genomförts för komplettering av datainsamlingen från litteraturstudierna. Observationer har också gjorts under seminarier och studiebesök, vilket har bidragit till arbetet. I arbetet har ett flertal operativa åtgärder listats tillsammans med information om enskilda åtgärders fördelar och nackdelar, samt uppskattningar av den potentiella besparingen. I resultatet har dessa sammanfogats till en tabell och en snabb överblick visar på stor potential inom de operativa åtgärderna. Incitament för besättningen kan vara ett bra sätt att öka energieffektiviteten men det råder idag en stor brist på forskning inom området och de goda exempel som har identifierats i detta arbete kan med fördel studeras mer ingående. Kommunikation har visat sig spela en tydlig och viktig roll vid hamnanlöp där gott samarbete är nyckeln till effektivare fartygsanlöp. Viktigt med regelbundna uppdateringar mellan hamnen och fartyget om den aktuella lägessituationen och avgångstiden. Rätt information, till rätt person i rätt tid är av stor vikt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transportteknik och logistik , Energi , Hållbar utveckling , Transport , Transport Systems and Logistics , Energy , Sustainable Development , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index